BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg nieograniczony na kurs "pilarz-drwal"

Nowa strona 1

Pisz, 15.07.2005r.

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

POWIATOWY URZĄD PRACY W PISZU OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI PONIŻEJ 60 000 EURO na usługi szkoleniowe w zakresie „Kurs pilarz-drwal”

 

1.      Zamawiający : Powiatowy Urząd Pracy w Piszu, ul. Zagłoby 2, 12-200 Pisz, tel. (087)425-12-95 do 96.

2.      Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia  można odebrać osobiście (nieodpłatnie) w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu ul. Zagłoby 2 pok. nr 21 lub na pisemny wniosek specyfikacja zostanie przesłana pocztą.

3.      Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia  w zakresie „Kurs pilarz-drwal”dla grupy od 20 do 26 osób bezrobotnych. Kod szkoleń wg CPV : 80423000-5. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych. Osobą uprawnioną do kontaktu z wykonawcami jest Janusz Puchalski pok. nr 21, tel. (087)425-12-95 w.124.

4.      Termin wykonania zamówienia : 60 dni od dnia podpisania umowy na realizację zamówienia.

5.      W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24, ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z 29.01.2004r. (Dz.U., poz. 177 z 2004r.), którzy spełniają wymogi art. 22, ust. 1 tejże ustawy oraz warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wpisani do rejestru instytucji szkoleniowych wojewódzkiego urzędu pracy.

6.      Kryterium wyboru oferty : cena 100%

Zostanie wybrana oferta z najniższą ceną.

7.      Oferty  należy składać w siedzibie zamawiającego-Pisz, ul. Zagłoby 2 pok. 14 (sekretariat) do dnia 11 sierpnia 2005r. do godz. 9.00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w pok. nr 21 w dniu 11 sierpnia 2005r. o godz. 9.15.

8.      Termin związania ofertą – 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Data powstania: piątek, 15 lip 2005 15:04
Data opublikowania: piątek, 15 lip 2005 15:06
Data przejścia do archiwum: wtorek, 16 sie 2005 12:37
Opublikował(a): Rafał Wierzbicki
Zaakceptował(a): Rafał Wierzbicki
Artykuł był czytany: 2189 razy