BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

GN.6840.2.3.2017 ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Pilskiego

Sprzedaż nieruchomości zabudowanej (dawny Ośrodek Wypoczynkowy "Moszczenica"), stanowiącej własność Powiatu Piskiego, położonej w miejscowości Łupki, gmina Pisz.

ZARZĄD POWIATU

W PISZU

Pisz, dnia 12.04.2018 r.

Ogłoszenie GN.6840.2.3.2017

 

Zarząd Powiatu w Piszu na podstawie §3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) ogłasza pierwszy przetarg w formie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości użytkowej stanowiącej własność Powiatu Piskiego

 

I.

 

Położenie nieruchomości

-     obręb Łupki, gmina Pisz

numer działek

numer księgi wieczystej

-     51/1, 51/4, 51/6

-     KW nr OL1P/00006839/6

powierzchnia działek

-     51/1 – 0,4121 ha, 51/4 – 0,1480 ha, 51/6 – 0,3406 ha

opis nieruchomości

 Przetargiem objęta jest nieruchomość składająca się z:

1) działki zabudowanej, oznaczonej nr 51/1 o powierzchni 0,4121 ha, położonej w obrębie Łupki, gmina Pisz, posiadającej urządzoną  księgę wieczystą numer KW nr OL1P/00006839/6.

2) działki niezabudowanej, oznaczonej nr 51/4 o powierzchni 0,1480 ha, położonej w obrębie Łupki, gmina Pisz, posiadającej urządzoną  księgę wieczystą numer KW nr OL1P/00006839/6.

3) działki niezabudowanej, oznaczonej nr 51/6 o powierzchni 0,3406 ha, położonej w obrębie Łupki, gmina Pisz, posiadającej urządzoną  księgę wieczystą numer KW nr OL1P/00006839/6.

 

cena wywoławcza nieruchomości

 1.000.000,00 zł ( słownie: jeden milion złotych i 00/100)

w tym do ceny ostatecznej nieruchomości w części procentowej przypadającej w:

- 84 % - ceny (dotyczy działek nr 51/1 i 51/6) zostanie zwolniona z podatku VAT, na podstawie przepisów art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,

- 16% - ceny (dotyczy działki nr 51/4) doliczony zostanie podatek 23% Vat  na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 2 pkt 33 ustawy jw.

 

wadium

100.000,00 zł ( słownie: sto tysięcy złotych i 00/100)

 

OPIS NIERUCHOMOŚCI:

1) Działka nr 51/1 o powierzchni 0,4121 ha, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków użytkiem „Bi” – inne tereny zabudowane, o pow. 0,4121 ha. Zabudowana jest budynkiem hotelowym, budynkiem hangaru i wiatą o konstrukcji stalowej. Położona jest w pośredniej części miejscowości Łupki, w odległości około 300 m od brzegu Jeziora Roś. Kształt działki regularny, teren działki płaski, dojazd do nieruchomości drogą gminą, gruntową, urządzoną. Nieruchomość uzbrojona jest w energie elektryczną, wodę z własnego ujęcia, kanalizacje lokalną. Istnieje możliwość wykonania przyłącza do sieci wodnej i kanalizacyjnej. Obszar działki nr 51/1 nie ma uchwalonego obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Pisz działka 51/1 położona jest na terenie oznaczonym 5UT – ośrodek szklono – wypoczynkowy Stanica Żeglarska Moszczenica – dopuszczalna rozbudowa obiektu.  Na działce nr 51/1 znajdują się budynki:

 1. Budynek Hotelowy wolnostojący wykonany w konstrukcji murowanej, trzykondygnacyjny, niepodpiwniczony. Dach dwuspadowy o małym nachyleniu pokryty papą. Stolarka okienna i drzwiowa starszego typu, zużyta. Na parterze budynku znajduje się: stołówka, kotłownia, korytarz i wc, na I piętrze: 5 pokoi ( 3 lub 4 – osobowych), korytarz, pom. kuchenne i wc: na II piętrze znajduje się 5 pokoi (3 lub 4 – osobowych), korytarz, strych i wc. Łączna powierzchnia użytkowa budynku to 331,53 m2. Budynek nie spełnia aktualnie wymagań technicznych dla budynków hotelowych i pensjonatowych. W związku z powyższym dla utrzymania dotychczasowych funkcji konieczne jest przeprojektowanie i przebudowa wnętrz budynku.
 2. Budynek hangaru wykonany w technologii tradycyjnej dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony. Łączna powierzchnia użytkowa budynku to 692,68 m2. Fundamenty kamienno-betonowe, ściany murowane z kamienia i cegły. Strop konstrukcji żelbetowej. Dach dwuspadowy konstrukcji drewnianej kryty blachodachówką. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana, starego typu. Ściany w pomieszczeniach murowane, tynkowane i malowane. Posadzka betonowa. W pomieszczeniach mieszkalnych i sanitarnych – terakota i panele.
 3. Wiat budowla o konstrukcji stalowej, z dachem jednospadowym, pokryty eternitem. Posadzka betonowa. Powierzchnia użytkowa 160 m2

2) Działka nr 51/4 o powierzchni 0,1480 ha, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków użytkami „ŁVI”- łąki trwałe,  o powierzchni 0,0131 ha i „PsV” – pastwiska trwałe o powierzchni 0,1349 ha. Działka jest objęta  obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i zgodnie z zapisami MPZP części wsi Łupki (Uchwała Nr XIX/220/04 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 29 stycznia 2004 r.) stanowi obszar oznaczony symbolem 2KW – pasy drogowe dróg wewnętrznych, która łączy działki nr 51/1 oraz 51/6. Kształt działki regularny, prostokątny, wydłużony teren działki płaski, suchy. Dojazd do nieruchomości drogą gruntową urządzoną.

 

3) Działka nr 51/6 o powierzchni 0,3406 ha, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków użytkami „Bz” – tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, o powierzchni 0,1856 ha, oraz LsIV – lasy o powierzchni 0,1550 ha. Kształt działki regularny, teren działki płaski, lekko nachylony w kierunku jeziora. Dojazd drogą nieutwardzoną (działka 51/4). Zgodnie z nieobowiązującym planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego Gminy Pisz działka 51/6 położona była na terenie oznaczonym symbolem 2UT- stanowiącym teren projektowanego pola namiotowego. Działka sąsiaduje bezpośrednio z brzegiem Jeziora Roś. Użytkowana jest jako pole biwakowe, kąpielisko i przystań jachtowa.

 

 1. Nieruchomość objęte niniejszym ogłoszeniem stanowi własność Powiatu Piskiego i zgodnie z Uchwałą Nr XXXI/199/17 Rady Powiatu Pisz z dnia 29 czerwca 2017 r. została przeznaczona  do sprzedaży.
 2. Forma przetargu ustnego nieograniczonego została przyjęta na podstawie Uchwały  Nr 10/116/18 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 13.02.2018 r. w sprawie przyjęcia formy sprzedaży i zatwierdzenia ceny nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Piskiego, położonej w obrębie Łupki, gmina Pisz.
 3. Przetarg odbędzie się w dniu 22.06.2018 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piszu przy ul. Warszawskiej 1 w sali nr 50 (sala konferencyjna na II piętrze). Przetarg rozpocznie się o godzinie 1000.
 4. Przedmiotowa nieruchomość jest wolna od obciążeń.
 5. Brak jest zobowiązań, których przedmiotem jest nieruchomość.
 6. Działki nr 51/1 i 51/6 objęte niniejszym ogłoszeniem zgodnie z art. 43 ust. 1, pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.) są zwolnione z podatku VAT.
 7. Działka nr 51/4 objęta niniejszym ogłoszeniem zgodnie z art. 43 ust. 1, pkt 9 w związku z art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.) jest opodatkowana 23% VAT.
 8. Zbywana nieruchomość w części dotyczącej działek nr: 51/1 i 51/6 jest położona na obszarze, dla którego nie istnieje aktualny, obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Dla działki nr 51/4 według obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą nr XIX/220/04 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 29 stycznia 2004 r. obszar oznaczony jest symbolem 2KW – pasy drogowe dróg wewnętrznych.
 9. Na żądanie nabywcy, może zostać przeprowadzone okazanie granic nieruchomości. Koszt postepowania ponosi nabywca.
 10. Na podstawie art. 37a ustawy o lasach (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 788 z późn. zm.) Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Lasy Państwowe, przysługuje z mocy prawa prawo pierwokupu w stosunku do działki nr 51/6.
 11. Organizator przetargu zastrzega możliwość unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn.
 12. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie aktu notarialnego sporządzonego
  w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z przetargu.
 13. Nie zawarcie umowy notarialnej w ustalonym terminie powoduje przepadek wadium,  a przeprowadzony przetarg czyni się niebyłym.
 14. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem notarialnie poświadczonym osoby, która wniosła wadium oraz okazać dowód wniesienia wadium.
 15. Osoby przystępujące do przetargu winne wpłacić wadium w gotówce w podanej kwocie  w terminie do dnia 18.06.2018 r. (włącznie), na konto Starostwa Powiatowego w Piszu Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy O/Pisz Nr 42 9364 0000 2002 0840 0015 0002
 16. Wniesione wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba je wnosząca wygra przetarg, zwrócone-jeżeli osoba wnosząca wadium nie wygra przetargu lub nie przystąpi do przetargu.
 17. Cenę sprzedaży nieruchomości stanowiącą cenę przetargową należy wnieść nie później niż do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności na konto Starostwa Powiatowego w Piszu  nr 58 9364 0000 2002 0840 0015 0005 Warmińsko – Mazurski Bank Spółdzielczy O/Piszu.
 18. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi w dniu podpisania aktu notarialnego, zaś z dniem wydania nieruchomości przejdą na Nabywcę wszelkie korzyści i ciężary związane z nabytymi prawami.

   

     STAROSTA

  Powiatu Pisz

  mgr Andrzej Nowicki

   

  WICESTAROSTA

  Powiatu Pisz

  mgr inż. Marek Wysocki

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 10 kwi 2018 10:45
Data opublikowania: piątek, 13 kwi 2018 07:34
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 25 cze 2018 07:49
Opublikował(a): Tomasz Borucki
Zaakceptował(a): Tomasz Borucki
Artykuł był czytany: 1663 razy