BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg nieograniczony PZD.II.342/12/2005

Przebudowa ulicy
Nowa strona 1

                                                                                                                                                                                                           PZD.II.342 / 12 / 2005

 

                                             O G Ł O S Z E N I E

   O   PRZETARGU   NIEOGRANICZONYM   DO   60 000   EURO


 

                    

   STAROSTWO  POWIATOWE    -   POWIATOWY   ZARZĄD  DRÓG  w  PISZU

            12 - 200  Pisz  , woj. warmińsko - mazurskie , ul. Czerniewskiego  6 , pok. 5           
                       -    tel.  / 0-87/  423-28-07             fax :  / 0-87/  423-24-22
                                                    

   Ogłasza  przetarg  nieograniczony

    na przebudowę  ul. Rzemieślniczej  w  Rucianem  Nidzie  / km rob. 0+000 – 0+120/

   Termin  realizacji  -  w  ciągu  2  m-cy   od  dnia  podpisania  umowy  .  

    Nie  dopuszcza  się  składania  ofert  częściowych .

    Nie  dopuszcza  się  składania  ofert  wariantowych.      

 

   Formularz specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  można   odebrać w  siedzibie     

   Powiatowego  Zarządu  Dróg   w  Piszu  , ul. Czerniewskiego  6 , pok.  nr  5 

   lub  za  zaliczeniem  pocztowym.

   Cena  formularza  -  50 zł.

   Termin  związania  ofertą                  -     30 dni.
 
   Pracownikiem  uprawnionym do kontaktów  z  oferentami  jest :

   Lucyna  Balicka             - tel. /0-87/ 423 28 07


    Oferty  należy  złożyć  w  siedzibie  zamawiającego, pok. nr 5  w  terminie do  dnia :
    22. 07. 2005 r.    do  godz. 10 00.

 

   Otwarcie  ofert  nastąpi   w  siedzibie  zamawiającego  w  dniu :

    22. 07. 2005 r.   o  godz. 10 05.
    

   W przetargu  mogą  wziąć  udział  oferenci  nie  wykluczeni  na  podstawie  art. 24 ,  

   spełniający  warunki  zawarte  w  art.22  ust.1  ustawy  z  dnia  29.01.2004r   Prawo 

   Zamówień  Publicznych    oraz :

   - spełniają  warunki  dodatkowe  określone  w  specyfikacji  istotnych  warunków

     zamówienia.

 
   Kryteria  oceny  ofert  i  ich  znaczenie -       1.      Cena  ofertowa       -   100 %      

Data powstania: czwartek, 7 lip 2005 08:11
Data opublikowania: czwartek, 7 lip 2005 08:14
Data przejścia do archiwum: wtorek, 26 lip 2005 08:17
Opublikował(a): Elżbieta Balicka
Zaakceptował(a): Leszek Skolimowski
Artykuł był czytany: 1776 razy