BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz GN.6840.2.3.2017 nieruchomości przeinaczonych do sprzedaży

Sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Piskiego, położonej w obrębie Łupki, gmina Pisz (dawny ośrodek szklono – wypoczynkowy Stanica Żeglarska Moszczenica)

ZARZĄD POWIATU

W PISZU

Pisz,   19.02.2018 r.

 

 

Wykaz GN.6840.2.3.2017

 

Zarząd Powiatu w Piszu na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

 

I.

 

Położenie nieruchomości

- Obręb Łupki, gmina Pisz

numer działek

numer księgi wieczystej

- 51/1, 51/4, 51/6

- KW nr OL1P/00006839/6

powierzchnia działek

 

- 51/1 - 0,4121 ha, 51/4 – 0,1480 ha, 51/6 – 0,3406 ha

 

 

opis nieruchomości

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykazem objęta jest nieruchomość składająca się z:

 1. Działki zabudowanej oznaczonej nr 51/1 o powierzchni 0,4121 ha, położona w obrębie Łupki, gmina Pisz, posiadająca urządzoną  księgę wieczystą numer KW nr OL1P/00006839/6.
 2. Działki niezabudowanej oznaczonej nr 51/4 o powierzchni 0,1480 ha, położona w obrębie Łupki, gmina Pisz, posiadająca urządzoną  księgę wieczystą numer KW nr OL1P/00006839/6.
 3. Działki niezabudowanej oznaczonej nr 51/6 o powierzchni 0,3406 ha, położona w obrębie Łupki, gmina Pisz, posiadająca urządzoną  księgę wieczystą numer KW nr OL1P/00006839/6.

 Cena nieruchomości

 

 1.000.000,00 zł ( słownie: jeden milion złotych)

W tym do ceny nieruchomości w części procentowej przypadającej w:

- 84 % - ceny nieruchomości (działki nr 51/1 i 51/6)  jest zwolniona z podatku VAT na podstawie przepisów art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10 a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

- 16% - ceny nieruchomości (działka nr 51/4) jest opodatkowana podatek 23% VAT  na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 2 pkt 33 ustawy j.w.

 

OPIS NIERUCHOMOŚCI

1. Działka nr 51/1 o powierzchni 0,4121 ha,  oznaczona użytkami „Bi” – inne tereny zabudowane o pow. 0,4121 ha. Zabudowana budynkiem hotelowym, budynkiem hangaru i wiatą konstrukcji stalowej. Położona jest w pośredniej części miejscowości Łupki, w odległości 300 m od brzegu Jeziora Roś. Kształt działki regularny, teren działki płaski, dojazd do nieruchomości drogą gruntową urządzoną. Nieruchomość uzbrojona jest w energię elektryczną, wodę z własnego ujęcia, kanalizację lokalną. Istnieje możliwość wykonania przyłącza do sieci wodnej i kanalizacyjnej. Obszar działki nr 51/1 nie ma uchwalonego obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Pisz działka 51/1 położona jest na terenie oznaczonym 5UT – ośrodek szklono – wypoczynkowy Stanica Żeglarska Moszczenica – dopuszczalna rozbudowa obiektu.  Na działce nr 51/1 znajdują się budynki:

- Budynek Hotelowy

Budynek wolnostojący wykonany w konstrukcji murowanej, trzykondygnacyjny, niepodpiwniczony. Dach dwuspadowy o małym nachyleniu pokryty papą. Stolarka okienna i drzwiowa starszego typu, zużyta. Na parterze budynku znajduje się: stołówka, kotłownia, korytarz i wc, na I piętrze: 5 pokoi ( 3 lub 4 – osobowych), korytarz, pom. kuchenne i wc: na II piętrze : 5 pokoi (3 lub 4 – osobowych), korytarz, strych i wc. Łączna powierzchnia użytkowa budynku to 331,53 m2. Budynek nie spełnia aktualnie wymagań technicznych dla budynków hotelowych i pensjonatowych. W związku z powyższym dla utrzymania dotychczasowych funkcji konieczne jest przeprojektowanie i przebudowa wnętrz budynku.

- Budynek hangaru

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony. Łączna powierzchnia użytkowa budynku to 692,68 m2. Fundamenty kamienno – betonowe, ściany murowane z kamienia i cegły. Strop konstrukcji żelbetowej. Dach dwuspadowy konstrukcji drewnianej kryty blachodachówką. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana, starego typu. Ściany w pomieszczeniach murowane, tynkowane i malowane. Posadzka betonowa. W pomieszczeniach mieszkalnych i sanitarnych – terakota i panele.

- Wiata

Budowla konstrukcji stalowej z dachem jednospadowym pokryty eternitem. Posadzka betonowa. Powierzchnia użytkowa 160 m2.

 

2. Działka nr 51/4 o powierzchni 0,1480 ha, oznaczona użytkami „ŁVI”- łąki trwałe,  o powierzchni 0,0131 ha i „PsV” – pastwiska trwałe o powierzchni 0,1349 ha. Działka stanowi zgodnie z MPZP części wsi Łupki, drogę wewnętrzną i łączy działki nr 51/1 i 51/6. Kształt działki regularny, prostokątny, wydłużony teren działki płaski, suchy. dojazd do nieruchomości drogą gruntową urządzoną.

 

3.       Działka nr 51/6 o powierzchni 0,3406 ha, oznaczona użytkami „Bz” – tereny rekreacyjno - wypoczynkowe  o powierzchni 0,1856 ha, oraz LsIV – lasy o powierzchni 0,1550 ha. Kształt działki regularny, teren działki płaski, lekko nachylony w kierunku jeziora. Dojazd drogą nieutwardzoną (działka 51/4). Zgodnie z nieobowiązującym planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego Gminy Pisz działka 51/6 położona była na terenie oznaczonym symbolem 2UT- stanowiącym teren projektowanego pola namiotowego. Działka sąsiaduje bezpośrednio z brzegiem jeziora Roś. Użytkowana jest jako pole biwakowe, kąpielisko i przystań jachtowa.

 

 1. Nieruchomości objęta wykazem stanowi własność Powiatu Piskiego i zgodnie z Uchwałą Nr XXXI/199/17 Rady Powiatu Pisz z dnia 29 czerwca 2017 r. została przeznaczona do sprzedaży.
 2. Przedmiotowa nieruchomość jest wolna od obciążeń.
 3. Brak jest zobowiązań, których przedmiotem jest nieruchomość.
 4. Działki nr 51/1 i 51/6 objęte niniejszym wykazem zgodnie z art. 43 ust. 1, pkt 10 i 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.) są zwolnione z podatku VAT.
 5. Działka nr 51/4 objęta niniejszym wykazem zgodnie z art. 43 ust. 1, pkt 9 w związku z art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.) jest opodatkowana 23% VAT.
 6. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w formie przetargu ustnego nieograniczonego – zgodnie z Uchwałą Nr 10/116/18 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 13 lutego 2018 r w sprawie przyjęcia formy sprzedaży i zatwierdzenia ceny nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Piskiego, położonej w obrębie Łupki, gmina Pisz.
 7. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie aktu notarialnego sporządzonego
  w Kancelarii Notarialnej w Piszu. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
 8. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi w dniu podpisania aktu notarialnego, zaś z dniem wydania nieruchomości przejdą na Nabywcę wszelkie korzyści i ciężary związane z nabytymi prawami.
 9. Zbywana nieruchomość w części dotyczącej działek nr: 51/1 i 51/6 jest położona na obszarze, dla którego nie istnieje aktualny, obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Dla działki nr 51/4 według obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwała nr XIX/220/04 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 29 stycznia 2004 r. obszar oznaczony jest symbolem 2KW – pasy drogowe dróg wewnętrznych.
 10. Na podstawie art. 37a ustawy o lasach Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Lasy Państwowe, przysługuje z mocy prawa prawo pierwokupu w stosunku do działki nr 51/6.
 11. Byłym właścicielom nieruchomości, ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy wyżej powołanej ustawy lub odrębnych przepisów przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek o nabycie nieruchomości w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu do dnia 04.04.2018 r.
 12. Na żądanie nabywcy, może zostać przeprowadzone okazanie granic nieruchomości. Koszt postepowania ponosi nabywca.
 13. Cenę sprzedaży nieruchomości należy wnieść nie później niż do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności na konto Starostwa Powiatowego w Piszu nr 58 9364 0000 2002 0840 0015 0005 Warmińsko – Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Piszu.
 14. Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia 21.02.2018 r. do dnia 14.03.2018 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data powstania: wtorek, 20 lut 2018 15:11
Data opublikowania: środa, 21 lut 2018 07:35
Data przejścia do archiwum: czwartek, 5 kwi 2018 08:12
Opublikował(a): Tomasz Borucki
Zaakceptował(a): Tomasz Borucki
Artykuł był czytany: 886 razy