BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie GN.6840.2.2.2017 o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym

Sprzedaż nieruchomości lokalowych tj.: lokali użytkowych usytuowanych w budynku, położonym w Piszu przy ul. Lipowej 5.

ZARZĄD POWIATU

W PISZU

 Pisz,   14.02.2018 r.

 

 

Ogłoszenie GN.6840.2.2.2017

 

Zarząd Powiatu w Piszu na podstawie §3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 z póź. zm) ogłasza trzeci przetarg w formie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości użytkowych stanowiących własność Powiatu Piskiego

 

I.

 

Położenie nieruchomości

- Miasto Pisz, obręb Pisz 2, ul. Lipowa 5

numer działki

oznaczenie geodezyjne

- 416/1

- „Bi” – inne tereny zabudowane

numer księgi wieczystej

KW nr OL1P/00011105/0

powierzchnia działki

opis nieruchomości gruntowej

- 0,0339 ha

działka nr 416/1 stanowi własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Powiatu Piskiego w udziale 60/100 części do dnia  01.08.2093 r.

Lokal użytkowy  nr 4

- lokal użytkowy nr 4 ( pierwsze piętro) o powierzchni użytkowej 217,73 m2 oraz należące do niego pomieszczenie przynależne (magazyn) o powierzchni użytkowej 9,72 m2, wraz z udziałem wynoszącym 34/100 części w prawie użytkowania wieczystego gruntu działki nr 416/1 i elementach wspólnych budynku, składający się z 1 pomieszczania socjalnego, 3 pomieszczeń gabinetowych, 3 korytarzy, 8 pomieszczeń kancelaryjnych, 1 magazynu, 2 wc, i pomieszczenia przynależnego (magazynu),  dla którego Sąd Rejonowy w Piszu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OL1P/00038731/2,

Cena wywoławcza nieruchomości

- 329.175,00 zł, (słownie: trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy  sto siedemdziesiąt pięć złotych),

Wadium

- 40.000,00 zł

 

Lokal użytkowy  nr 5

- lokal użytkowy nr 5 (poddasze) o powierzchni użytkowej 160,25 m2 oraz należące do niego pomieszczenie przynależne (magazyn) o powierzchni użytkowej 13,62 m2, wraz z udziałem wynoszącym 26/100 części w prawie użytkowania wieczystego gruntu działki nr 416/1 i elementach wspólnych budynku, składający się z 1 pomieszczania socjalnego, 3 pokoi, 2 korytarzy, 7 pomieszczeń kancelaryjnych, 1 zaplecza, 1 wc, 1 łazienki i pomieszczenia przynależnego (magazynu), dla którego Sąd Rejonowy w Piszu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OL1P/00038732/9,

Cena wywoławcza nieruchomości

- 209.475,00 zł, (słownie: dwieście dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć złotych),

Wadium

- 25.000,00 zł

 1. Forma przetargu ustnego nieograniczonego została przyjęta na podstawie Uchwały  Nr 2/75/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 17.01.2017 r. w sprawie przyjęcia formy sprzedaży i zatwierdzenia ceny lokali użytkowych nr 4 i 5 stanowiących własność Powiatu Piskiego, położonych w mieście Pisz przy ul. Lipowej 5.
 2. Przetarg odbędzie się w dniu 23.03.2018 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piszu przy ul. Warszawskiej 1 w sali nr 50 (sala konferencyjna na II piętrze). Przetarg rozpocznie się o godzinie 1000, i będzie prowadzony sukcesywnie wg kolejności zbywanych lokali.
 3. Nieruchomości objęte wykazem stanowią własność Powiatu Piskiego i zgodnie z Uchwałą Nr XIX/128/16 Rady Powiatu Pisz z dnia 30 czerwca 2016 r. zostały przeznaczone  do sprzedaży.
 4. Sprzedawane nieruchomości objęte niniejszym ogłoszeniem zgodnie z art. 43 ust. 1, pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.) są zwolnione z podatku VAT.
 5. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi w dniu podpisania aktu notarialnego, zaś z dniem wydania nieruchomości przejdą na Nabywcę wszelkie korzyści i ciężary związane z nabytymi prawami łącznie z obowiązkiem uiszczania opłat za użytkowanie wieczyste gruntu. Opłaty za użytkowanie wieczyste wraz z stawką procentową będą ustalone przez właściciela gruntu tj. Skarb Państwa i uzależnione od określonego w umowie celu na jaki nieruchomość gruntowa zostanie wykorzystywana przez nabywcę na podstawie art. 72 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu powiększone zostaną o należny 23% podatek VAT. Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej może być aktualizowana nie częściej niż raz na trzy lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Aktualizacji opłaty rocznej dokonuje się z urzędu, na podstawie wartości nieruchomości gruntowej określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.
 6. Zbywane nieruchomości są położone na obszarze, dla którego nie istnieje aktualny, obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
 7. Zbywane nieruchomości są położone na obszarze objętym prawną ochrona konserwatorską w oparciu o art. 7 pkt. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. 2014, poz. 1446 z póź. zm) na podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków WKZ 534/74/D/80 z dnia 14 marca 1980 r. KL.WKZ 534/75/D/80 z dnia 14 marca 1980 r. wpisującej część układu urbanistycznego miasta Pisz do rejestru zabytków.
 8. Na wymienione w niniejszym ogłoszeniu nieruchomości były organizowane przetargi:
 • w dniu 07.07.2017 r. pierwszy przetarg ustny nieograniczony, zakończony wynikiem negatywnym (nikt nie wpłacił wadium na przedmiotowe nieruchomości).
 • w dniu 06.11.2017 r. drugi przetarg ustny nieograniczony, zakończony wynikiem negatywnym.
 1. Cena wywoławcza stanowi 85 % ceny zatwierdzonej Uchwałą Nr 2/75/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 17 stycznia 2017 r.
 2. Organizator przetargu zastrzega możliwość unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn.
 3. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie aktu notarialnego sporządzonego
  w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z przetargu.
 4. Nie zawarcie umowy notarialnej w ustalonym terminie powoduje przepadek wadium,  a przeprowadzony przetarg czyni się niebyłym.
 5. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem notarialnie poświadczonym osoby, która wniosła wadium oraz okazać dowód wniesienia wadium.
 6. Osoby przystępujące do przetargu winne wpłacić wadium w gotówce w podanej kwocie  w terminie do dnia 19.03.2018 r. (włącznie), na konto Starostwa Powiatowego w Piszu Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy O/Pisz Nr 42 9364 0000 2002 0840 0015 0002
 7. Wniesione wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba je wnosząca wygra przetarg, zwrócone-jeżeli osoba wnosząca wadium nie wygra przetargu.
 8. Cenę sprzedaży nieruchomości stanowiącą cenę przetargową należy wnieść nie później niż do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności na konto Starostwa Powiatowego w Piszu  nr 58 9364 0000 2002 0840 0015 0005 Warmińsko – Mazurski Bank Spółdzielczy O/Piszu.

 

 

 

 

 

Data powstania: wtorek, 13 lut 2018 09:34
Data opublikowania: środa, 14 lut 2018 07:34
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 26 mar 2018 09:54
Opublikował(a): Tomasz Borucki
Zaakceptował(a): Tomasz Borucki
Artykuł był czytany: 821 razy