BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg nieograniczony PZD.II.342/17/2005

Dostawa żwirów kruszonych
html> Nowa strona 1

                                                                                                                                                                                                           PZD.II.342 / 17 / 2005

 

                                             O G Ł O S Z E N I E

   O   PRZETARGU   NIEOGRANICZONYM   DO   60 000   EURO


 

 

                                  POWIATOWY   ZARZĄD  DRÓG  w  PISZU

            12 - 200  Pisz  , woj. warmińsko - mazurskie , ul. Czerniewskiego  6 , pok. 5           
                       -    tel.  / 0-87/  423-28-07             fax :  / 0-87/  423-24-22
                                                    

   Ogłasza  przetarg  nieograniczony  na :

   Dostawę  żwirów  kruszonych o  frakcjach :  2-6,3 mm ,  6,3-12,8 mm

   z  przeznaczeniem  do  wykonywania  remontów  cząstkowych.

   ZADANIE  NR  1   -  na  plac  składowy  w  Piszu           -   400 ton

   ZADANIE  NR  2   -  na  plac  składowy  w  Orzyszu      -   300 ton

                                                 CPV  -  28813700-1

   Termin  realizacji  - Rok  2005 ,  od  dnia  podpisania  umowy    – sukcesywnie –

              wg    potrzeb  PZD w Piszu    / partiami  po  ca  30 ton  poszczególnych   frakcji/

 

   Formularz specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  można   odebrać w  siedzibie     

   Powiatowego  Zarządu  Dróg   w  Piszu  , ul. Czerniewskiego  6 , pok.  nr  5 

   lub  za  zaliczeniem  pocztowym.

   Termin  związania  ofertą                  -     30 dni.
 
   Pracownikiem  uprawnionym do kontaktów  z  oferentami  jest :

   Lucyna  Balicka             - tel. /0-87/ 423 28 07


    Oferty  należy  złożyć  w  siedzibie  zamawiającego, pok. nr  5  w  terminie do  dnia :
    20. 07. 2005 r.    do  godz. 11 00.

 

   Otwarcie  ofert  nastąpi   w  siedzibie  zamawiającego  w  dniu :

    20. 07. 2005 r.   o  godz. 11 05.
    

   W przetargu  mogą  wziąć  udział  oferenci  nie  wykluczeni  na  podstawie  art. 24 ,  

   spełniający  warunki  zawarte  w  art.22  ust.1  ustawy  z  dnia  29.01.2004r   Prawo 

   Zamówień  Publicznych    oraz :

   - spełniają  warunki  dodatkowe  określone  w  specyfikacji  istotnych  warunków

     zamówienia.

 
   Kryteria  oceny  ofert  i  ich  znaczenie -       1.      Cena  ofertowa       -   100 %      

Data powstania: wtorek, 5 lip 2005 13:22
Data opublikowania: wtorek, 5 lip 2005 13:25
Data przejścia do archiwum: piątek, 22 lip 2005 08:08
Opublikował(a): Elżbieta Balicka
Zaakceptował(a): Leszek Skolimowski
Artykuł był czytany: 1791 razy