BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg nieograniczony PZD.II.342/16/2005

Dostawa emulsji

   O   PRZETARGU   NIEOGRANICZONYM   DO   60 000   EURO


 

 

                                  POWIATOWY   ZARZĄD  DRÓG  w  PISZU

            12 - 200  Pisz  , woj. warmińsko - mazurskie , ul. Czerniewskiego  6 , pok. 5          
                       -    tel.  / 0-87/  423-28-07             fax :  / 0-87/  423-24-22
                                       

 

          Ogłasza  przetarg  nieograniczony na   dostawę  80 ton  emulsji  asfaltowej,   

           kationowej,  szybkorozpadowej  do wykonywania remontów cząstkowych

            z  przepompowaniem  do  zbiorników  ustawionych  na   wysokości  2 m.

                                                    CPV   -  28813700 - 1

  

   Formularz specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  można  odebrać w siedzibie     

   Powiatowego  Zarządu  Dróg   w  Piszu  , ul. Czerniewskiego  6 , pok.  nr  5 

   lub  za  zaliczeniem  pocztowym.

   Termin  związania  ofertą                  -     30 dni.
 
   Pracownikiem  uprawnionym do kontaktów  z  oferentami  jest :

     -  Lucyna  Balicka               - tel. /0-87/ 423 28 07


    Oferty  należy  złożyć  w  siedzibie  zamawiającego, pok. nr  5  w  terminie do  dnia :
    20. 07. 2005 r.    do  godz. 10 00.

 

   Otwarcie  ofert  nastąpi   w  siedzibie  zamawiającego  w  dniu :

    20. 07. 2005 r.   o  godz. 10 05.
    

   W przetargu  mogą  wziąć  udział  oferenci  nie  wykluczeni  na  podstawie  art. 24 ,  

   spełniający  warunki  zawarte  w  art.22  ust.1  ustawy  z  dnia  29.01.2004r   Prawo 

   Zamówień  Publicznych    oraz :

   - spełniają  warunki  dodatkowe  określone  w  specyfikacji  istotnych  warunków

     zamówienia.

 
   Kryteria  oceny  ofert  i  ich  znaczenie :

                             1.      Cena  ofertowa                                       -   100 %  

Data powstania: wtorek, 5 lip 2005 11:48
Data opublikowania: wtorek, 5 lip 2005 11:52
Data przejścia do archiwum: piątek, 22 lip 2005 08:08
Opublikował(a): Elżbieta Balicka
Zaakceptował(a): Leszek Skolimowski
Artykuł był czytany: 1758 razy