BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wszczęcie postępowania administracyjnego GN.6810.1.9.2017

Wszczęcie posterowania administracyjnego w przedmiocie nabycia przez Skarb Państwa nieruchomości rolnej niezabudowanej, pozostałej po Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Wojnowie, położonej na terenie obrębu Śwignajno oraz Ukta, gmina Ruciane-Nida na mocy przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. Nr 121, poz. 770 z późn. zm.).

Pisz, dnia 18.08.2017 r.

GN.6810.1.9.2017

Wszczęcie postępowania administracyjnego

 

Na podstawie art. 61 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), w związku z przepisami ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. Nr 121, poz. 770 z późn. zm.), wszczynam z urzędu postepowanie administracyjne w sprawie nabycia przez Skarb Państwa nieruchomości rolnej niezabudowanej, pozostałej po Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Wojnowie, oznaczonej działkami geodezyjnymi o numerach: 167 o pow. 0,0700 ha, 180 o powierzchni 0,1500 ha, 212 o powierzchni 0,5200 ha i 241 o powierzchni 0,2800 ha, położonych w obrębie Śwignajno, gm. Ruciane-Nida oraz 311/8 o powierzchni 0,1000 ha i 311/9 o powierzchni 0,0400 ha, położonych w obrębie Ukta, gmina Ruciane-Nida, dla której Sąd Rejonowy w Pisz IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OL1P/00009911/6.

Jednocześnie zawiadamiam, że został zgromadzony materiał niezbędny do wydania decyzji w przedmiotowej sprawie. Na podstawie art. 10 § 1 Kpa zainteresowane osoby mogą wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów. Z ww. dokumentami można zapoznać się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piszu, w pokoju nr 2 (parter) w godz. 8.00 – 15.00, w terminie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszej informacji.

Wszczęcie, ze względu na brak możliwości ustalenia stron, podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń:

  1. Starostwa Powiatowego w Piszu,
  2. Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie,
  3. Sołectwa Ukta wsi Ukta,
  4. Sołectwa Śwignajno wsi Śwignajno

oraz poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Piszu.

 

Pouczenie

Zgodnie z art. 10 Kpa stronom przysługuje czynny udział w każdym stadium postępowania administracyjnego, a przed wydaniem decyzji prawo wypowiedzenia się co do zebranych w tej sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Zgodnie z art. 33 § 1 i 2 Kpa strona postępowania może działać przez pełnomocnika, którym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu.

W rozumieniu  art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1219) doręczenie pism może nastąpić za pomocą środków komunikacji elektronicznej, jeżeli strona lub inny uczestnik postępowania spełni jeden z następujących warunków:

  • złoży podanie w formie dokumentu elektronicznego przez elektroniczną skrzynką podawczą organu administracji publicznej;
  • wystąpi do organu administracji publicznej o takie doręczenie i wskaże organowi administracji publicznej adres elektroniczny;
  • zgodnie z art. 391 Kpa wyrazi zgodę na doręczanie pism w postępowaniu za pomocą tych środków i wskaże organowi administracji publicznej adres elektroniczny.

Zgodnie z art. 40 § 2 Kpa pisma doręcza się stronie, a jeżeli strona ustanowiła pełnomocnika – pełnomocnikowi.

Zgodnie z art. 40 § 2 i § 5 Kpa strona, która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie Unii Europejskiej, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia spraw zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej, i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba, że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej trony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.

Zgodnie z art. 41 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

Z Up. STAROSTY

mgr Tomasz Borucki

NACZELNIK WYDZIAŁU

Gospodarki Nieruchomościami

Data powstania: piątek, 18 sie 2017 10:32
Data opublikowania: piątek, 18 sie 2017 10:43
Data przejścia do archiwum: sobota, 2 wrz 2017 16:22
Opublikował(a): Tomasz Borucki
Zaakceptował(a): Tomasz Borucki
Artykuł był czytany: 1184 razy