BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie GN.6840.2.3.2016 o przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości

Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Piskiego (garaży) w trybie przetargu ustnego ograniczonego do ich najemców

Pisz, dnia 08.08.2017 r.

Ogłoszenie GN.6840.2.3.2016

 

Zarząd Powiatu w Piszu na podstawie §3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.) w związku z art. 40 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 późn. zm),  ogłasza pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Piskiego w formie przetargu ustnego ograniczonego do najemców garaży,

 

 • położenie nieruchomości – miasto Biała Piska, ul. Sikorskiego
 • numer księgi wieczystej – KW OL1P/00027835/1 dla działki nr 273/3
 • numer księgi wieczystej – KW OL1P/00025628/3 dla działek nr 273/4, 273/5, 273/6, 273/7

 

Lp.
Numery działek
Pow. działek
Udział w działce do wspólnego użytkowania
Opis nieruchomości
Cena gruntu
Cena wywoławcza
(kwota pogrubionym drukiem)
W tym wartość poniesionych nakładów
Wadium
1.
273/4
273/3 do 1/5 części
0,0026 ha
0,0222 ha
-
1/5
- działka zabudowana garażem
- działka do wspólnego użytkowania
3.597,00 zł
2.054,80 zł
11.155,00 zł
  2.054,80 zł
13.209,80 zł
7.558,00 zł
-
 
 
1.321,00 zł
2.
273/5
273/3 do 1/5 części
0,0020 ha
0,0222 ha
-
1/5
- działka zabudowana garażem
- działka do wspólnego użytkowania
2.767,00 zł
2.054,80 zł
10.670,00 zł
  2.054,80 zł
12.724,80 zł
7.903,00 zł
-
 
 
1.273,00 zł
3.
273/6
273/3 do 1/5 części
 
0,0023 ha
0,0222 ha
 
-
1/5
 
- działka zabudowana garażem
- działka do wspólnego użytkowania
 
3.182,00 zł
2.054,80 zł
11.155,00 zł
  2.054,80 zł
13.209,80 zł
7.973,00 zł
-
 
 
1.322,00 zł
4.
273/7
273/3 do 1/5 części
0,0018 ha
0,0222 ha
-
1/5
- działka zabudowana garażem
- działka do wspólnego użytkowania
2.490,00 zł
2.054,80 zł
  9.700,00 zł
  2.054,80 zł
11.754,80 zł
7.210,00 zł
-
 
 
1.176,00 zł

 

 1. Forma przetargu ustnego ograniczonego dla najemców wybudowanych garaży na działkach nr 273/4, 273/5, 273/6, 273/7, położonych w Białej Piskiej przy ul. Sikorskiego, została przyjęta na podstawie Uchwały nr 26/87/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 08 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia formy sprzedaży i zatwierdzenia cen nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Piskiego, położonych w mieście Biała Piska przy ul. Sikorskiego.
 2. Przetarg odbędzie się w dniu 22.09.2017 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piszu przy ul. Warszawskiej 1 w sali nr 50 (sala konferencyjna na II piętrze). Przetarg rozpocznie się o godzinie 1000 i będzie prowadzony sukcesywnie według kolejności wykazanych nieruchomości w niniejszym ogłoszeniu.
 3. Osoby chcące wziąć udział w przetargu winne zgłosić w formie pisemnej swoje uczestnictwo, dołączając do zgłoszenia kopię umowy dzierżawy oraz kopię dowodu wpłaty wadium. Zgłoszenie wraz załącznikami , należy złożyć w Starostwie Powiatowym w Piszu,  Warszawska 1 w punkcie obsługi klienta (na parterze przy głównym wejściu po prawej stronie) w terminie do 15.09.2017 r. (włącznie).
 4. Przedmiotowe nieruchomości wolne są od obciążeń.
 5. Brak jest zobowiązań, których przedmiotem są nieruchomości.
 6. W przetargu udział wezmą tylko oferenci zakwalifikowani przez komisję przetargową. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Piszu – ul. Warszawska 1.
 7. Osoby przystępujące do przetargu winne wpłacić wadium w gotówce w podanej kwocie w terminie do dnia 15.09.2017 r. wraz z podaniem oznaczenia nieruchomości (nr działki/ek), na którą/e wadium/a zostało/ły wpłacone na konto Starostwa Powiatowego w Piszu Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy O/Pisz Nr 42 9364 0000 2002 0840 0015 0002.
 8. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
 9. Cenę nabycia nieruchomości pomniejszoną o wpłacone wadium należy wnieść nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej prawo własności, na konto Starostwa Powiatowego w Piszu Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy O/Pisz Nr 58 9364 0000 2002 0840 0015 0005.
 10. Działki oznaczone numerami geodezyjnymi: 273/4, 273/5, 273/6, 273/7 objęte niniejszym ogłoszeniem zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017, poz. 1221) są zwolnione z podatku VAT, natomiast działka nr 273/3 zwolniona jest od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 2 pkt 33.
 11. Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn.
 12. W przypadku wyrażenia chęci wskazania granic nieruchomości – procedura zostanie wykonana na kaszt nabywcy.
 13. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie aktu notarialnego sporządzonego w Kancelarii Notarialnej w Piszu.
 14. Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.
 15. W razie nie stawienia się osoby ustalonej na nabywcę nieruchomości w oznaczonym dniu i godzinie, w wyznaczonym miejscu w celu zawarcia aktu notarialnego przenoszącego prawo własności, bez wcześniejszego usprawiedliwienia, Zarząd Powiatu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium w takiej sytuacji nie podlega zwrotowi.

 

CZŁONEK ZARZĄDU

mgr inż. Marek Wysocki

 

CZŁONEK ZARZĄDU

           mgr Jan Alicki

Data powstania: wtorek, 8 sie 2017 13:27
Data opublikowania: piątek, 11 sie 2017 07:27
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 25 wrz 2017 09:04
Opublikował(a): Tomasz Borucki
Zaakceptował(a): Tomasz Borucki
Artykuł był czytany: 1115 razy