BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ogłoszenie o przetargu (2)

OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
I.
Zamawiający: Zespół Szkół nr 1 w Piszu
Adres: 12-200 Pisz ul Młodzieżowa 26
Telefon/fax 0-87 4232143

rozpoczął procedurę postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 60.000 euro

II.
Przedmiot zamówienia:
  1. prowadzenie nadzoru robót budowlanych związanych z wymianą posadzki w sali gimnastycznej 396,69 m² i częściową stolarki okiennej drewnianej na pcv (ilość okien 10 szt.
    o wym.2,60x4).

III.
  1. Specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz wszelkie informacje dotyczące zamówienia można uzyskać u p. Teresy Fiertek w siedzibie zamawiającego pok.15 tel. 4232143.
  2. nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

IV.
Kryteria oceny oferty: najniższa cena –100%
V.
Termin realizacji zamówienia – od momentu rozpoczęcia robót do 30 sierpnia 2005 r.
VI.
Z uwagi na wartość zamówienia nie przekraczającą 60.000 euro, zamawiający nie żąda wnoszenia wadium art.45 ust.2 ustawy Pzp.
VII.
W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy :
  1. spełniają warunki z art.22 ust.1 ustawy –Prawo zamówień publicznych,
  2. nie są wykluczeni na podstawie art. 24 ww Ustawy,
  3. spełnią wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

VIII.
Oferty należy składać do dnia 30 maja 2005 r. do godz.11.00 w siedzibie Zamawiającego pokój 15. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 maja 2005 r. o godz. 11.30 w siedzibie Zamawiającego pokój 15.
IX.
Termin związania ofertą – 30 dni.
Data powstania: piątek, 13 maj 2005 14:21
Data opublikowania: piątek, 13 maj 2005 14:37
Data przejścia do archiwum: sobota, 29 paź 2005 19:45
Opublikował(a): Teresa Fiertek
Zaakceptował(a): Małgorzata Oświęcimko
Artykuł był czytany: 2049 razy