BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ogłoszenie o przetargu (1)

OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości poniżej 60.000 EURO


Pisz, dn. 13 maja 2005r.I.
ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół nr 1 w Piszu
ADRES: 12-200 Pisz, ul. Młodzieżowa 26
TELEFON/FAX: (0-87) 423 21 43
E-MAIL: lo2 pisz @.alpha.net.pl


ogłasza przetarg nieograniczony
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych
/Dz. U. Nr 19, poz. 177 z 2004r./


II.
Przedmiot zamówienia:

  1. wymiana posadzki w sali gimnastycznej 396,64 m²– 54532100-5
  2. częściowa wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV/w ilości 10 sztuk (1 okno o wym. 2.60mx4m) 45421120-1 i 45421125-6 w sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 1 w Piszu, przy ul. Młodzieżowej 26:
III.
  1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz wszelkie informacje dotycząca zamówienia można uzyskać u p. Teresy Fiertek, ul. Młodzieżowa 26 , tel. 0- 87, 4232143, 4241719 i pobrać w Zespole Szkół nr 1 w Piszu – sekretariat szkoły
  2. Dopuszcza się składanie ofert częściowych
  3. Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
IV.
Termin wykonania zamówienia - od momentu rozpoczęcia robót do 30 sierpnia 2005 r.
V.
  1. Oferty należy składać do dnia 31 maja 2005r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego, pok. Nr 15.
  2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31 maja 2005r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 15.

VI.
W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy:
  1. spełniają warunki z art. 22 ust.1 ustawy – Prawo zamówień publicznych,
  2. nie są wykluczeni na podstawie art. 24 w/w Ustawy,
  3. spełnią wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wniosą wadium w kwocie dla 1 poz. przedmiotu zamówienia w kwocie 1.400 zł , dla poz. 2 przedmiotu zamówienia w kwocie 400 zł w terminie i formach wskazanych w Specyfikacji.

VII.
Kryterium oceny ofert: 100% za wykonanie zamówienia.
VIII.
Termin związania ofertą – 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
Data powstania: piątek, 13 maj 2005 13:19
Data opublikowania: piątek, 13 maj 2005 14:13
Data edycji: piątek, 13 maj 2005 14:16
Data przejścia do archiwum: sobota, 29 paź 2005 19:45
Opublikował(a): Teresa Fiertek
Zaakceptował(a): Małgorzata Oświęcimko
Artykuł był czytany: 2036 razy
Ilość edycji: 2