BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz GN.6840.2.2.2017 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Nieruchomości tj. lokale użytkowe nr 4 i nr 5, usytuowane w budynku użytkowym nr 5, położonym w Piszu przy ul. Lipowej, stanowiące własność Powiatu Piskiego

ZARZĄD POWIATU

W PISZU

Pisz, 15.03.2017 r.

 

Wykaz GN.6840.2.2.2017

 

Zarząd Powiatu w Piszu na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

I.

 

 

Położenie nieruchomości

Miasto Pisz, obręb Pisz 2, ul. Lipowa 5

numer działki

416/1

oznaczenie geodezyjne

„Bi” – inne tereny zabudowane

numer księgi wieczystej

KW nr OL1P/00011105/0

powierzchnia działki

 

 

0,0339 ha

 

Opis nieruchomości gruntowej

 

 

działka nr 416/1 stanowi własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Powiatu Piskiego w udziale 60/100 części do dnia  01.08.2093 r.

 

 

 

 

Opis nieruchomości lokalowej nr 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lokal użytkowy nr 4 ( pierwsze piętro) o powierzchni użytkowej 217,73 m2 oraz należące do niego pomieszczenie przynależne (magazyn) o powierzchni użytkowej 9,72 m2, wraz z udziałem wynoszącym 34/100 części w prawie użytkowania wieczystego gruntu działki nr 416/1 i elementach wspólnych budynku, składający się z 1 pomieszczania socjalnego, 3 pomieszczeń gabinetowych, 3 korytarzy, 8 pomieszczeń kancelaryjnych, 1 magazynu, 2 wc, i pomieszczenia przynależnego (magazynu),  dla którego Sąd Rejonowy w Piszu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OL1P/00038731/2,

 

Cena nieruchomości

 

 

385.000,00 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych),

 

 

 

 

Opis nieruchomości lokalowej nr 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lokal użytkowy nr 5 (poddasze) o powierzchni użytkowej 160,25 m2 oraz należące do niego pomieszczenie przynależne (magazyn) o powierzchni użytkowej 13,62 m2, wraz z udziałem wynoszącym 26/100 części w prawie użytkowania wieczystego gruntu działki nr 416/1 i elementach wspólnych budynku, składający się z 1 pomieszczania socjalnego, 3 pokoi, 2 korytarzy, 7 pomieszczeń kancelaryjnych, 1 zaplecza, 1 wc, 1 łazienki i pomieszczenia przynależnego (magazynu), dla którego Sąd Rejonowy w Piszu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OL1P/00038732/9

 

Cena nieruchomości

245.000,00 zł,( słownie: dwieście czterdzieści pięć tysięcy złotych),

 

 

 

 1. Nieruchomości objęta wykazem stanowi własność Powiatu Piskiego i zgodnie z Uchwałą Nr XIX/128/16 Rady Powiatu Pisz z dnia 30 czerwca 2016 r. została przeznaczona do sprzedaży.
 2. Przedmiotowa nieruchomość jest wolna od obciążeń.
 3. Brak jest zobowiązań, których przedmiotem jest nieruchomość.
 4. Sprzedawana nieruchomość objęta niniejszym wykazem zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9, pkt 10 i pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.) jest zwolniona z podatku VAT.
 5. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w formie przetargu ustnego nieograniczonego – zgodnie z Uchwałą Nr 2/75/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia formy sprzedaży i zatwierdzenia ceny lokali użytkowych nr 4 i 5 stanowiących własność  Powiatu Piskiego, położonych w mieście Pisz przy ul. Lipowej 5.
 6. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie aktu notarialnego sporządzonego
  w Kancelarii Notarialnej w Piszu. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
 7. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi w dniu podpisania aktu notarialnego, zaś z dniem wydania nieruchomości przejdą na Nabywcę wszelkie korzyści i ciężary związane z nabytymi prawami łącznie z obowiązkiem uiszczania opłat za użytkowanie wieczyste gruntu. Opłaty za użytkowanie wieczyste wraz z stawką procentową będą ustalone przez właściciela gruntu tj. Skarb Państwa i uzależnione od określonego w umowie celu na jaki nieruchomość gruntowa zostanie wykorzystywana przez nabywcę na podstawie art. 72 ust. 3 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu powiększone zostaną o należny 23% podatek VAT. Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej może być aktualizowana nie częściej niż raz na trzy lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Aktualizacji opłaty rocznej dokonuje się z urzędu, na podstawie wartości nieruchomości gruntowej określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.
 8. Zbywana nieruchomość jest położone na obszarze, dla którego nie istnieje aktualny, obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
 9. Zbywana nieruchomość jest położona na obszarze objętym prawną ochrona konserwatorską w oparciu o art. 7 pkt. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. 2014, poz. 1445) na podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  WKZ 534/74/D/80 z dnia 14 marca 1980 r. KL.WKZ 534/75/D/80 z dnia 14 marca 1980 r. wpisującej część układu urbanistycznego miasta Pisz do rejestru zabytków.
 10. Byłym właścicielom nieruchomości, ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy wyżej powołanej ustawy lub odrębnych przepisów przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek o nabycie nieruchomości w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu tj. do dnia 02.05.2017 r.
 11. Cenę sprzedaży nieruchomości należy wnieść nie później niż do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności na konto Starostwa Powiatowego w Piszu nr 58 9364 0000 2002 0840 0015 0005 Warmińsko – Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Piszu.
 12. Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia 20.03.2017 r. do dnia 10.04.2017 r.

 

 

   STAROSTA

     Powiatu Pisz

mgr Andrzej Nowicki

 

 

   WICESTAROSTA

      Powiatu Pisz

mgr inż. Marek Wysocki

Data powstania: piątek, 17 mar 2017 13:41
Data opublikowania: piątek, 17 mar 2017 13:57
Data przejścia do archiwum: czwartek, 4 maj 2017 12:46
Opublikował(a): Tomasz Borucki
Zaakceptował(a): Tomasz Borucki
Artykuł był czytany: 1182 razy