BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

GN.6840.1.10.2016

Sprzedaż gruntu Skarbu Państwa - Przetarg ustny nieograniczony

Ogłoszenie GN. 6840.1. 10.2016

Starosta Piski jako organ reprezentujący Skarb Państwa  na podstawie § 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1490) ogłasza I (pierwszy) publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa:

1.    Oznaczenie nieruchomości wg KW

OL1P/00022200/6

2.    Oznaczenie geodezyjne

Nieruchomość oznaczona działką nr 24/2, położona w obrębie ewidencyjnym Piaski gmina Ruciane - Nida. Nieruchomość oznaczona użytkiem Bi – inne tereny zabudowane

3.    Powierzchnia nieruchomości

0,3093  ha,

4.    Opis nieruchomości

Nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa, położona jest w odległości około 5 km od Rucianego Nidy w pobliżu jeziora Bełdany. Nieruchomość sąsiaduje z terenami zabudowy mieszkalnej, letniskowej i pensjonatowej oraz gruntami leśnymi. Od strony północnej sąsiaduje z działką na której znajduje się transformator.

5.    Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Nieruchomość położona jest na terenie, na którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony uchwałą Rady Miejskiej Ruciane – Nida nr XVII/3/2004 z dnia 30 stycznia   2004 r.( Dz.Urz. Woj.Warm- Maz. Nr 34 z dnia 18 marca 2004 r. poz. 447) działka nr 24/2 oznaczona jest jako teren z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkalno – rekreacyjno – pensjonatową.

6.      Termin zagospodarowania nieruchomości

Brak wyznaczonego terminu.

7.      Cena wywoławcza nieruchomości

- prawo własności gruntu – 250.000,00 + 23 % VAT

 

8.    Wadium

- 25.000,00 zł

9.    Informacje o przeznaczeniu

Nieruchomość jest przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu.

 

 1. Forma przetargu ustnego nieograniczonego została przyjęta na podstawie Zarządzenia nr 59/2016 Starosty Piskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawi zatwierdzenia formy przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa.
 2. Przetarg odbędzie się w dniu 24.03.2017 r. o godzinie 1000 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piszu przy ul. Warszawskiej 1, sala nr 50 (sala konferencyjna na II piętrze).
 3. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Skarbu Państwa i zgodnie z Zarządzeniem nr 295 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 02 listopada 2016 r. została przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu.
 4. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej przez działkę nr 31 stanowiącą drogę gminną Gminy Ruciane – Nida.
 5. Brak jest zobowiązań, których przedmiotem jest nieruchomość.
 6. Na żądanie nabywcy może nastąpić okazanie granic nieruchomości. Koszt postępowania ponosi nabywca.
 7. Przedmiotowa nieruchomość jest wolna od obciążeń.
 8. Organizator przetargu zastrzega możliwość unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn.
 9. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem notarialnie poświadczonym osoby, która wniosła wadium oraz okazać dowód wniesienia wadium.
 10. Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w gotówce w podanej kwocie w terminie do dnia 20.03.2017 r. na konto Starostwa Powiatowego w Piszu w Warmińsko – Mazurskim BS Ruciane - Nida O/Pisz Nr 42 9364 0000 2002 0840 0015 0002.
 11. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
 12. Cenę nabycia nieruchomości należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność na konto Starostwa Powiatowego w Piszu w Warmińsko – Mazurskim BS Ruciane - Nida O/Pisz Nr 15 9364 0000 2002 0840 0015 0003.
 13. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie aktu notarialnego sporządzonego w Kancelarii Notarialnej w Piszu, po sporządzeniu protokołu z przetargu.
 14. Nie zawarcie umowy notarialnej w ustalonym terminie powoduje przepadek wadium, a przeprowadzony przetarg czyni się niebyłym.
 15. Opłaty notarialne i sądowe w całości ponosi strona nabywająca nieruchomość.
 16. Na żądanie nabywcy może być przeprowadzone okazanie granic nieruchomości. Koszt postępowania ponosi nabywca.

 

Data powstania: poniedziałek, 13 lut 2017 14:22
Data opublikowania: wtorek, 14 lut 2017 12:22
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 27 mar 2017 07:59
Opublikował(a): Emilia Just
Zaakceptował(a): Tomasz Borucki
Artykuł był czytany: 1066 razy