BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Decyzja nr G.6623.1.10.2016

Decyzja Starosty Piskiego nr G. 6623.1.10.216 z dnia 29.12.2016 r. w sprawie zatwierdzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów obręb Jeglin gmina Pisz

 

G.6623.1.10.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                          Pisz , dnia 29.12.2016 r.

Decyzja

Na podstawie art. 20 ust. 3 i 3a , art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 ) , § 3 , § 4 , Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie klasyfikacji gruntów ( Dz. U. z 2012 r. poz. 1246 ) oraz art. 49 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego       ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zmianami )

orzekam

Z urzędu zatwierdzić zmiany użytków gruntowych oraz klasyfikację gleboznawczą gruntów wykazane na mapie klasyfikacyjnej na działkach położonych w obrębie Jeglin , gmina Pisz , zgodnie z operatem klasyfikacyjnym uzupełniającym , przyjętym do państwowego zasobu geodezyjno – kartograficznego dnia 15.12.2016 r. pod identyfikatorem P. 2816.2016.1250 zawierającym projekt ustalenia klasyfikacji obejmujący mapę klasyfikacyjną i protokoły przeprowadzenia klasyfikacji.

Uzasadnienie

            Starosta Piski na podstawie art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. zarządził przeprowadzenie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu Jeglin gmina Pisz o czym poinformował pismem z dnia 26.08.2016 r. , w związku z czym zaszła konieczność aktualizacji użytków gruntowych i aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów zmienionych użytków.

            Zawiadomienie o przeprowadzeniu z urzędu aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów obrębu Jeglin gmina Pisz zostało ogłoszone w drodze obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Piszu , Urzędzie Miejskim w Piszu i u sołtysa wsi Jeglin oraz w Biuletynie Informacji Publicznej od dnia 29.08.2016 r. do dnia 13.09.2016 r. Badania jakości gleb i użytków w działkach położonych w obrębie Jeglin gmina Pisz dokonał uprawniony klasyfikator – gleboznawca Andrzej Dąbrowski. Aktualizacja została przeprowadzona zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów i urzędową tabelą klas gruntów , załączoną do w/w rozporządzenia.  

Projekt ustalenia klasyfikacji był wyłożony do publicznego wglądu w okresie od 14.09.2016 do       27.09.2016 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piszu przy ul. Warszawskiej 1 , w Wydziale Geodezji , Kartografii i Katastru , parter pok. 7 w godzinach od 8°° - 15°°. O terminie wyłożenia właściciele zostali poinformowani pismem znak G. 6623.1.10.2016 z dnia 26.08.2016 r. W okresie wyłożenia nie zgłoszono zastrzeżeń do projektu ustalenia klasyfikacji gruntów.

         Biorąc powyższe pod uwagę należało orzec jak w sentencji niniejszej decyzji.

          Od decyzji niniejszej służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjno – Kartograficznego w Olsztynie , za pośrednictwem Starosty Piskiego w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

 

 

Otrzymują:

  1. Urząd Miejski w Piszu ( celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń )
  2. Sołtys wsi Jeglin ( celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń )
  3. BIP Starostwa Powiatowego w Piszu ( celem wywieszenia )

Do wiadomości:

  1. Operat klasyfikacji gruntów
  2. Ewidencja gruntów
  3. a/a

 

 

 

Data powstania: czwartek, 5 sty 2017 10:24
Data opublikowania: czwartek, 5 sty 2017 14:47
Data przejścia do archiwum: wtorek, 17 sty 2017 15:08
Opublikował(a): Dorota Płochocka-Siejwa
Zaakceptował(a): Dorota Płochocka-Siejwa
Artykuł był czytany: 1098 razy