BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania

w sprawie wydania pozwolenia na budowę linii kablowa SN 15kV, budowę słupa SN-15kV, rozbiórkę linii napowietrznej Sn-15kV i nN 0,4kV, rozbiórkę stacji transformatorowej

Znak sprawy:                                                                  Data:

WZB.6740.384w.2016                                                   Pisz, 03 stycznia 2017 r.

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 j.t.) zawiadamiam, że 03 stycznia 2017 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia na budowę linii kablowa SN 15kV, budowę słupa SN-15kV, rozbiórkę linii napowietrznej Sn-15kV i nN 0,4kV, rozbiórkę stacji transformatorowej na dz. 195/1 obręb Pogorzel Wielka 57/2, 57/1, 117, 69/1, 120, 121, 55/4, 55/3, 54/1, 54/2, 52/3, 52/1, 51/1, 772/5, 772/6, 123/3, 95/8, 126, 39, 38, 139, 36/3, 101/5, 103/6, 103/7, 122/1, 76, 132/2, 123/2, 123/1, 94, 111, 113, 77/1, 709/1, 84, 5, 129, 30/6, 30/5, 30/4, 137/1, 20/5, 20/4, 13/2, 15, 16/1, 17, 98, 96/2, 95/8, 126, dz. 35, 34 obręb Drygały gm. Biała Piska obręb Nitki gm. Biała Piska.

Stosownie do art. 10 k. p. a. zawiadamiamy, że w terminie 7 dni od ukazania się zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, które dostępne są w Starostwie Powiatowym w Piszu Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Budownictwa przy ulicy Warszawskiej 1 pok. nr 16 oraz składać uwagi i zastrzeżenia w ww. sprawie. Po upływie tego terminu sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Data powstania: wtorek, 3 sty 2017 10:52
Data opublikowania: wtorek, 3 sty 2017 11:17
Data przejścia do archiwum: czwartek, 12 sty 2017 10:46
Opublikował(a): Tomasz Kakowski
Zaakceptował(a): Beata Dębińska
Artykuł był czytany: 1160 razy