BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz GN.6840.1.10.2016

Sprzedaż gruntu Skarbu Państwa przetarg ustny nieograniczony

GN.6840.1. 10.2016

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa

przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(tekst jednolity z Dz. U. 2015 r., poz. 1774 ze zm.).

 

 1. Oznaczenie nieruchomości wg KW

OL1P/00022200/6

 1. Oznaczenie geodezyjne

Nieruchomość oznaczona działką nr 24/2, położona w obrębie ewidencyjnym Piaski gmina Ruciane - Nida. Nieruchomość oznaczona użytkiem Bi – inne tereny zabudowane

 1. Powierzchnia nieruchomości

0,3093 ha,

 1. Opis nieruchomości

Nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa, położona jest w odległości około 5 km od Rucianego Nidy w pobliżu jeziora Bełdany. Nieruchomość sąsiaduje z terenami zabudowy mieszkalnej, letniskowej i pensjonatowej oraz gruntami leśnymi. Od strony północnej sąsiaduje z działką na której znajduje się transformator.

 1. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Nieruchomość położona jest na terenie, na którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony uchwałą Rady Miejskiej Ruciane – Nida nr XVII/3/2004 z dnia 30 stycznia 2004 r. działka nr 24/2 oznaczona jest jako teren z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkalno – rekreacyjno – pensjonatową.

 1. Termin zagospodarowania nieruchomości

Brak wyznaczonego terminu.

 1. Cena nieruchomości

- prawo własności gruntu – 250.000,00 + 23 % VAT łącznie 307.500,00 zł

 

 1. Informacje o przeznaczeniu

Nieruchomość jest przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu.

 

 1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Skarbu Państwa i zgodnie z Zarządzeniem nr 295 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 02 listopada 2016 r. została przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu.
 2. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej przez działkę nr 31 stanowiącą drogę gminną Gminy Ruciane – Nida.
 3. Brak jest zobowiązań, których przedmiotem jest nieruchomość.
 4. Na żądanie nabywcy może nastąpić okazanie granic nieruchomości. Koszt postępowania ponosi nabywca.
 5. Przedmiotowa nieruchomość jest wolna od obciążeń.
 6. Sprzedaż nastąpi w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
 7. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie aktu notarialnego sporządzonego w Kancelarii Notarialnej w Piszu.
 8. Opłaty notarialne i sądowe w całości ponosi strona nabywająca nieruchomość.
 9. Cenę sprzedaży nieruchomości należy wnieść nie później niż do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności na konto Starostwa Powiatowego w Piszu w Warmińsko – Mazurskim BS Ruciane - Nida O/Pisz Nr 15 9364 0000 2002 0840 0015 0003.
 10. Byłym właścicielom nieruchomości, ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy wyżej powołanej ustawy lub odrębnych przepisów przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek o nabycie nieruchomości w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu tj. do dnia 19.01.2017 r.
 11. Wykaz niniejszy wywiesza się na okres 21 dni od dnia 08.12.2016 r. do dnia 29.12.2016 r.

 

 

 

 

 

Data powstania: środa, 7 gru 2016 11:43
Data opublikowania: środa, 7 gru 2016 11:49
Data przejścia do archiwum: piątek, 20 sty 2017 10:51
Opublikował(a): Emilia Just
Zaakceptował(a): Tomasz Borucki
Artykuł był czytany: 1033 razy