BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg nieograniczony poniżej 60.000euro na dostawę paliwa

Nowa strona 1

Pisz, dnia 28 lutego 2005r.

 

 

Ogłoszenie

o przetargu nieograniczonym

 

Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Piszu

      adres: 12-200 Pisz, Pl. Daszyńskiego 7

telefon/fax.: (0-87) 423-35-05 wew. 24

 

rozpoczął procedurę postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 60.000€, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 z 2004r., poz. 177).

 

1.      Przedmiot zamówienia - dostawa paliwa:

- CPV: 23111200-0 - benzyna bezołowiowa w ilości     – 2.200 litrów

- CPV: 23121000-1 – oleje napędowe w ilości               – 3.500 litrów

- CPV: 23210000-2 – propan i butan w ilości                 - 6.500 litrów

2.      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, wariantowych.

3.      Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

4.      Z uwagi na wartość zamówienia nieprzekraczającą równowartość 60.000 euro, zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

5.      Kryteria oceny oferty:

- wartość upustu na 1 litrze paliwa (Pb95, ON, propan-butan) - 100%

                                                    wartość upustu na 1 litrze paliwa oferty badanej

                                                najwyższa ofertowa wartość upustu na 1 litrze paliwa      x 100pkt

 

Przyjmuje się, że 1%=1pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów odrębnie dla każdego paliwa. Punkty przyznane dla poszczególnych rodzajów paliwa podlegają zsumowaniu. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najkorzystniejszy bilans cenowy.

 

6.      Termin związania ofertą – 30 dni

7.      Termin realizacji zamówienia: licząc od podpisania umowy do 31 marca 2006r.

8.      Specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz wszelkie informacje dotyczące zamówienia i specyfikacji można uzyskać u p. Marzeny Wójcik, w siedzibie Zamawiającego pok. 3, tel. (0 87) 423-35-05 wew. 24.

9.   Oferty należy składać do 16 marca 2005r. do godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego pok. nr 17.

10. Otwarcie ofert nastąpi 16 marca 2005r o godzinie 1030 w siedzibie Zamawiającego pokój nr 3.

11. W przetargu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełnią warunki wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniają warunki zawarte w SIWZ. Ocena spełnia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formularzem „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach.

 

Starosta Piski

Zbigniew Włodkowski

Data powstania: poniedziałek, 28 lut 2005 13:48
Data opublikowania: poniedziałek, 28 lut 2005 13:57
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 21 mar 2005 08:57
Opublikował(a): Marzena Wójcik
Zaakceptował(a): Marzena Wójcik
Artykuł był czytany: 2029 razy