BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

GN.6840.1.6.2016

Sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa dla użytkownika wieczystego
 1. 6840.1. 6.2016

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa

przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(tekst jednolity z Dz. U. 2015 r., poz. 1774 ze zm.).

 

 1. Oznaczenie nieruchomości wg KW

OL1P/00029277/5

 1. Oznaczenie geodezyjne

Nieruchomość oznaczona działką nr 1128/9, położona w obrębie ewidencyjnym miasta Pisz, obręb Pisz 1.

Działka oznaczona jest użytkiem Bi – inne tereny zabudowane.

 1. Powierzchnia nieruchomości

0,1187 ha

 1. Opis nieruchomości

Nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa, położona jest w strefie peryferyjnej miasta Pisz przy                  ul. Jagodnej, w sąsiedztwie zabudowy usługowej, kotłowni miejskiej i terenów składowych.. Wjazd na działkę z drogi publicznej wspólnej z kotłownią. Kształt nieruchomości nieregularny. Warunki geotechniczne zabudowy – średnie. Działka uzbrojona w energie elektryczną, wodę i kanalizację z sieci miejskiej.

 1. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Nieruchomość położona jest na terenie, na którym zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV /390/09 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 05 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego przy ul. Warszawskiej, Osiedla Dużego, części Osiedla Wschód, wzdłuż ul. Wojska Polskiego i części ul. Warszawskiej, terenu przy ul. Gałczyńskiego, ul. Słowackiego i ul. Młodzieżowej w obrębie Pisz 1, działka nr 1128/9 oznaczona jest symbolem 35 U - teren przeznaczony pod zabudowę usługową wraz z urządzeniami towarzyszącymi, miejscami postojowymi, placami dostawczymi i zielenią, z możliwością wymiany, przebudowy, nadbudowy lub dobudowy.

 1. Termin zagospodarowania nieruchomości

Brak wyznaczonego terminu.

 1. Cena nieruchomości

- prawo własności gruntu – 75.280,00 zł

- prawo użytkowania wieczystego – 47.351,00 zł

- różnica pomiędzy wartością prawa własności a prawa użytkowania wieczystego gruntu

- 27.929,00 zł

 1. Informacje o przeznaczeniu

Nieruchomość jest przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej dla użytkownika wieczystego

 

 

 1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Skarbu Państwa i zgodnie z Zarządzeniem nr 202 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 27 czerwca 2016 r. została przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego.
 2. Sprzedaż nastąpi w formie umowy sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu.
 3. Przedmiotowa nieruchomość jest wolna od obciążeń.
 4. Brak jest zobowiązań, których przedmiotem jest nieruchomość.
 5. Opłaty notarialne i sądowe w całości ponosi strona nabywająca nieruchomość.
 6. Nabywca uiści należność ustaloną w protokole z rokowań, którą należy uiścić nie później niż do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności na konto Starostwa Powiatowego w Piszu w Warmińsko – Mazurskim BS Ruciane - Nida O/Pisz Nr 15 9364 0000 2002 0840 0015 0003.
 7. Wykaz niniejszy wywiesza się na okres 21 dni od dnia 09.08.2016 r. do dnia 30.08.2016 r.

 

 

 

 

 

Data powstania: wtorek, 9 sie 2016 08:18
Data opublikowania: wtorek, 9 sie 2016 08:27
Data przejścia do archiwum: czwartek, 1 wrz 2016 12:12
Opublikował(a): Emilia Just
Zaakceptował(a): Tomasz Borucki
Artykuł był czytany: 1140 razy