BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zakres działań komisji

KOMISJA SAMORZĄDU, BUDŻETU, PRACY, BUDOWNICTWA, GEODEZJI, KOMUNIKACJI, GOSPODARKI I PROMOCJI


Stosownie do § 44 ust. 7 pkt 1) Statutu Powiatu przedmiotem działania Komisji Samorządu,.. są:

a) opiniowanie budżetu powiatu i wprowadzanie w nim zmian,
b) rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu,
c) współdziałanie z pozostałymi komisjami w pracach nad projektem budżetu i planem zadań gospodarczych,
d) problematyka dotycząca referendum powiatowego,
e) sprawy majątkowe i zobowiązania powiatu oraz podatki, opłaty lokalne oraz opłaty administracyjne,
f) problematyka zamówień publicznych organizo-wanych przez powiat i powiatowe jednostki organizacyjne,
g) opiniowanie programu społeczno-gospodarczego rozwoju powiatu i informacji o jego realizacji,
h) współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz organizacjami mieszkańców, akty prawa miejscowego,
i) opiniowanie regulaminu organizacyjnego starostwa i wprowadzanie w nim zmian,
j) całość zagadnień dotyczących tworzenia i funkcjonowania związków i porozumień powiatów, porozumień z samorządem województwa oraz samorządami gmin,
k) inspirowanie współpracy gospodarczej z gminami powiatu oraz gminami ościennymi,
l) opiniowanie spraw dotyczących gospodarki nieruchomościami, stanowiącymi powiatowy zespół nieruchomości,
m) problematyka przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,
n) współpraca z pracodawcami oraz organizacjami gospodarczymi,
o) problematyka gospodarki przestrzennej, urbanistyki i architektury na obszarze miast i gmin powiatu,
p) sprawy kształtowania infrastruktury technicznej i sanitarnej w jednostkach osiedleńczych powiatu,
q) sprawy zagospodarowania terenów, w aspekcie wymogów związanych z ochroną środowiska naturalnego i zachowania walorów krajobrazowych,
r) sprawy geodezji, kartografii, katastru i gospodarki nieruchomościami,
s) zagadnienia transportu drogowego, kolejowego i wodnego,
t) sprawy koordynacji komunikacji w powiecie,
u) problematyka ochrony praw konsumentów,
v) wszechstronna promocja powiatu piskiego, jego walorów i możliwości rozwojowych,
w) współdziałanie z powiatową radą zatrudnienia,
x) kontrola i analiza działalności starostwa i powiatowych jednostek organizacyjnych (z wyłączeniem inspekcji i straży) w dziedzinach objętych zadaniami komisji,
y) opiniowanie planu i realizacji dochodów i wydatków budżetowych oraz zadań gospodarczych w dziedzinach objętych zadaniami komisji.
Data powstania: czwartek, 8 sty 2015 09:46
Data opublikowania: czwartek, 8 sty 2015 09:49
Data przejścia do archiwum: wtorek, 27 lis 2018 10:57
Opublikował(a): Maciej Jasiński
Zaakceptował(a): Maciej Jasiński
Artykuł był czytany: 1232 razy