BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zakres działań Komisji

Komisja Samorządu, Budżetu, Pracy, Budownictwa, Geodezji, Gospodarki i Promocji, zwana dalej Komisją Samorządu:

a) opiniowanie budżetu powiatu i wprowadzanie w nim zmian,
b) rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu,
c) współdziałanie z pozostałymi komisjami w pracach nad projektem budżetu i planem zadań gospodarczych,
d) problematyka dotycząca referendum powiatowego,
e) sprawy majątkowe i zobowiązania powiatu oraz podatki, opłaty lokalne oraz opłaty administracyjne,
f) problematyka zamówień publicznych organizowanych przez powiat i powiatowe jednostki organizacyjne,
g) opiniowanie programu społeczno-gospodarczego rozwoju powiatu i informacji o jego realizacji,
h) współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz organizacjami mieszkańców, akty prawa miejscowego,
i) całość zagadnień dotyczących tworzenia i funkcjonowania związków i porozumień powiatów, porozumień
z samorządem województwa oraz samorządami gmin,
j) inspirowanie współpracy gospodarczej z gminami powiatu oraz gminami ościennymi,
k) opiniowanie spraw dotyczących gospodarki nieruchomościami, stanowiącymi powiatowy zespół
nieruchomości,
l) problematyka przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,
m) współpraca z pracodawcami oraz organizacjami gospodarczymi,
n) problematyka gospodarki przestrzennej, urbanistyki i architektury na obszarze miast i gmin powiatu,
o) sprawy kształtowania infrastruktury technicznej i sanitarnej na obszarze powiatu,
p) sprawy zagospodarowania terenów, w aspekcie wymogów związanych z ochroną środowiska naturalnego
i zachowania walorów krajobrazowych,
q) sprawy geodezji, kartografii, katastru i gospodarki nieruchomościami,
r) problematyka ochrony praw konsumentów,
s) wszechstronna promocja powiatu piskiego, jego walorów i możliwości rozwojowych,
t) współdziałanie z Powiatową Radą Rynku Pracy,
u) kontrola i analiza działalności starostwa i powiatowych jednostek organizacyjnych (z wyłączeniem inspekcji
i straży) w dziedzinach objętych zadaniami komisji,
v) opiniowanie planu i realizacji dochodów i wydatków budżetowych oraz zadań gospodarczych w dziedzinach
objętych zadaniami komisji.

Data powstania: wtorek, 27 lis 2018 10:57
Data opublikowania: wtorek, 27 lis 2018 11:01
Opublikował(a): Damian Olszyński
Zaakceptował(a): Damian Olszyński
Artykuł był czytany: 1015 razy