BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o zamówieniu

Zespół Szkół Zawodowych w Piszu, zwany dalej Zamawiającym, reprezentowany przez Powiatowy Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół i Placówek w Piszu, ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz, zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę różnych artykułów spożywczych, zgodnie z wymogami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna, stosowna do potrzeb Zamawiającego, dostawa różnych artykułów spożywczych do Zespołu Szkół Zawodowych w Piszu, ul. Gizewiusza 3, 12- 200 Pisz szczegółowo określonych
w Załączniku Nr 2 do SIWZ.
Dostarczane artykuły spożywcze powinny spełniać wymagania zawarte w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U z 2010 r. Nr 136, poz. 914 z późn.zm.) oraz aktach wykonawczych do ww. ustawy.
Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 8 lip 2014 09:35
Data opublikowania: wtorek, 8 lip 2014 09:38
Data edycji: środa, 16 lip 2014 14:44
Data przejścia do archiwum: środa, 13 sie 2014 08:43
Opublikował(a): Włodzimierz Miszczak
Zaakceptował(a): Włodzimierz Miszczak
Artykuł był czytany: 1165 razy
Ilość edycji: 1