BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie

Przetarg nieograniczony
Pisz, dnia 6.09.2004 r. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Zamawiajacy:Zespół Szkół nr 1 w Piszu Adres:12-200 Pisz ul.Młodziezowa 26 tel/fax 0-87 423-21-43 rozpoczął procedurę postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 1.Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa węgla kamiennego typu orzech w ilości szacunkowej -280 ton na sezon grzewczy 2004/2005. 2.Zamawiajacy nie dopuszcza składania ofert czesciowych i wariantowych. 3.Z uwagi na wartość zamówienia nie przekraczajacą równowartość 60.000 euro, zgodnie z art.45 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych - Zamawiający nie żąda wnoszenia wadium. 4. Kryteria oceny oferty: najniższa cena - 100% 5.Termin realizacji zamówienia:od podpisania umowy do 30 kwietnia 2005 r. 6.Termin związania ofertą 30 dni. 7.Specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz wszelkie informacje dotyczące zamówienia i specyfikacji można uzyskać u p. Teresy Fiertek w siedzibie Zamawiającego pok.15 tel.0-87 423-21-43. 8.Oferty należy składać do 23 września 2004 r. do godz.10.00 w siedzibie Zamawiajacego pok.15. 9.Otwarcie ofert nastapi 23 września 2004 r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego pok.15. 10.W przetargu mogą brać udział wykonawcy, którzy spełnią warunki wynikajace z art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych zawarte w SIWZ oraz złożą wymagane dokumenty.
Data powstania: wtorek, 7 wrz 2004 14:38
Data opublikowania: wtorek, 7 wrz 2004 14:36
Data przejścia do archiwum: piątek, 13 maj 2005 14:18
Opublikował(a): Teresa Fiertek
Zaakceptował(a): Małgorzata Oświęcimko
Artykuł był czytany: 2476 razy