BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargu

OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości poniżej 60.000 EURO


Pisz, dn. 9 lipca 2004r.ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół nr 1 w Piszu
ADRES: 12-200 Pisz, ul. Młodzieżowa 26
TELEFON/FAX: (0-87) 423 21 43
E-MAIL: lo2 pisz @.alpha.net.pl


ogłasza przetarg nieograniczony
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych
/Dz. U. Nr 19, poz. 177 z 2004r./Przedmiot zamówienia:


Przedmiotem zamówienia jest remont pokrycia dachowego oraz częściowa wymiana stolarki okiennej budynku sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 1 w Piszu, przy ul. Młodzieżowej 26 :

 • docieplenie stropodachu poprzez wyrównanie podłoża, ułożenie płyt z wełny mineralnej
 • przykrycie dachu papą termozgrzewalną
 • wykonanie obróbek blacharskich
 • demontaż okien drewnianych i montaż okien PCV
 • zamurowanie wnęk po otworach okiennych.
 1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz wszelkie informacje dotyczące zamówienia można uzyskać u p. Teresy Fiertek, ul. Młodzieżowa 26, tel. (0 87) 423-21-43 sekretariat szkoły p. 15.
 2. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych
 3. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
 4. Z uwagi na wartość zamówienia nie przekraczającą równowartość 60.000 euro, zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – Zamawiający nie żąda wnoszenia wadium.
 5. Termin wykonania zamówienia - do 30 września 2004 r.
 6. Oferty należy składać do dnia 26 lipca 2004r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego, pok. Nr 15.
 7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 lipca 2004r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 15.
 8. Kryteria oceny oferty: najniższa cena – 100%.
 9. W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy:
  - spełniają warunki z art. 22 ust.1 ustawy – Prawo zamówień publicznych,
  - nie są wykluczeni na podstawie art. 24 w/w Ustawy,
  - spełnią wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
 10. Termin związania ofertą – 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.


Pisz, dnia 22.07.2004 r.


Zespół Szkół nr 1 w Piszu dokonał zmian w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dotyczących przedmiotu zamówienia, tj.
Przedmiotem zamówienia jest remont pokrycia dachowego oraz zamurowanie otworów okiennych w budynku sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 1 w Piszu, zakres prac i czynności:
- docieplenie stropodachu poprzez wyrównanie podłoża,
- ułożenie pod płyty styropianowe folii paroizolacyjnej,
- położenie płyt styropianowych z pokryciem.
- wykonanie obróbek blacharskich,
- demontaż okien drewnianych i zamurowanie otworów okiennych.
Informacje o przetargu, oraz nową specyfikację można uzyskać w siedzibie Zamawiającego u p. Teresy Fiertek,ul. Młodzieżowa 26 w sekretariacie szkoły, pok. 15, tel (087) 423-21-43,.
W związku ze zmianami dokonanymi przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia został przesunięty termin składania ofert do 27 lipca 2004. do godz. 10:00, otwarcie ofert nastąpi 27 lipca 2004r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego.


Data powstania: piątek, 9 lip 2004 10:08
Data opublikowania: piątek, 9 lip 2004 13:22
Data edycji: czwartek, 22 lip 2004 14:52
Data przejścia do archiwum: piątek, 13 maj 2005 14:18
Opublikował(a): Teresa Fiertek
Zaakceptował(a): Małgorzata Oświęcimko
Artykuł był czytany: 2349 razy
Ilość edycji: 2