BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz G.6840.2.2.2013 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Lokal mieszkalny położony w mieście Ruciane-Nida przy ul. Polnej 2A, stanowiący własność Powiatu Piskiego, przeznaczony do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.
bez nazwy

Pisz, 13.05.2013 r.

 

 

Wykaz G.6840.2.2.2013

 

Zarząd Powiatu w Piszu na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

 

I.  
położenie nieruchomości -     Miasto Ruciane-Nida, ul. Polna 2A/12

 

numer działki -     227/3

 

numer księgi wieczystej   KW nr OL1P/00027278/8

 

powierzchnia nieruchomości -     0,1544 ha

 

opis nieruchomości -     Lokal mieszkalny oznaczony numerem 12, usytuowany na III (trzecim) piętrze w budynku wielorodzinnym o łącznej powierzchni użytkowej 879,53 m2. Lokal składa się z 4 (czterech) pokoi, przedpokoju, kuchni, łazienki z WC o powierzchni użytkowej 76,98 m2 oraz przynależnej piwnicy o powierzchni użytkowej 4,33 m2. Do lokalu przynależy udział w nieruchomości wspólnej i w prawie własności działki nr 227/3, który wynosi 8131/87953

 

cena nieruchomości -     143.491,00 zł

 

1.      Nieruchomości objęta wykazem stanowi własność Powiatu Piskiego i zgodnie z Uchwałą Nr XXV/108/2000 Rady Powiatu w Piszu z dnia 26 października 2000 r., w sprawie sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonych na terenie powiatu Pisz została przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

2.      Przedmiotowa nieruchomość jest wolna od obciążeń.

3.      Brak jest zobowiązań, których przedmiotem jest nieruchomość.

4.      Sprzedaż nieruchomości nastąpi w formie bezprzetargowej – zgodnie z Uchwałą Nr 115/2/2001 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 17 stycznia 2001 r. w sprawie zatwierdzenia cen nieruchomości stanowiących własność powiatu piskiego, zmieniona Uchwałą Nr 28/85/2013 z dnia 07.05.2013 r.

5.      Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie aktu notarialnego sporządzonego
w Kancelarii Notarialnej w Piszu. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.

6.      Zbywana nieruchomość jest położone na obszarze, dla którego nie istnieje aktualnie obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

7.      Byłym właścicielom nieruchomości, ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy wyżej powołanej ustawy lub odrębnych przepisów przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek o nabycie nieruchomości w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu tj. do dnia 25.06.2013 r.

8.      Cenę sprzedaży nieruchomości należy wnieść nie później niż do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności na konto Starostwa Powiatowego w Piszu nr 58 9364 0000 2002 0840 0015 0005 Warmińsko – Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Piszu.

9.      Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia 14.05.2013 r. do dnia 04.06.2013 r.

 

 

 

STAROSTA

Powiatu Pisz

/-/ Andrzej Nowicki

 

 

WICESTAROSTA

Powiatu Pisz

/-/ Marek Wysocki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data powstania: poniedziałek, 13 maj 2013 09:41
Data opublikowania: poniedziałek, 13 maj 2013 10:26
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 1 lip 2013 11:26
Opublikował(a): Tomasz Borucki
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1163 razy