BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz G.6840.2.1.2013 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Nieruchomość, położona w obrębie Kaliszki, gmina Biała Piska, stanowiąca własność Powiatu Piskiego, przeznaczona do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.
Pisz,

Pisz, 22.04.2013 r.

 

 

Wykaz G.6840.2.1.2013

 

Zarząd Powiatu w Piszu na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

 

I.  
położenie nieruchomości -     obręb Kaliszki, gmina Biała Piska

 

numer działki -     5/33

 

numer księgi wieczystej   KW nr OL1P/00021022/7

 

powierzchnia nieruchomości -     0,3765 ha

 

opis nieruchomości -     nieruchomość niezabudowana, składająca się z użytków rolnych, określonych w ewidencji gruntów i budynków obrębu Kaliszki, gmina Biała Piska jako RIVa i RIVb (grunty orne). Teren, na którym zlokalizowana jest ww. nieruchomość, nie jest objęty aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

 

cena nieruchomości -     35.542,00 zł + 23%VAT (brutto: 43.716,66 zł)

 

1.      Nieruchomości objęta wykazem stanowi własność Powiatu Piskiego i zgodnie z Uchwałą Nr XXXIII/163/2001 Rady Powiatu w Piszu z dnia 23 sierpnia 2001 r., zmienioną: Uchwałą Nr XL/195/2002 Rady Powiatu w Piszu z dnia 28 marca 2002 r. i Uchwałą Nr XVII/186/13 z dnia 31 stycznia 2013 r. Rady Powiatu Pisz została przeznaczona do sprzedaży.

2.      Przedmiotowa nieruchomość jest wolna od obciążeń.

3.      Brak jest zobowiązań, których przedmiotem jest nieruchomość.

4.      Sprzedaż nieruchomości nastąpi w formie bezprzetargowej – zgodnie z Uchwałą Nr 16/81/2013 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 19.03.2013 r. w sprawie przyjęcia formy sprzedaży i zatwierdzenia ceny nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Piskiego, położonej na terenie obrębu Kaliszki, gmina Biała Piska, zmienioną Uchwałą Nr 21/83/2013 z dnia 15.04.2013 r., na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, oznaczonej działkami geodezyjnymi numer: 5/25, 5/26 i 5/32, położonej w obrębie Kaliszki, gmina Biała Piska.

5.      Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie aktu notarialnego sporządzonego
w Kancelarii Notarialnej w Piszu.

6.      Na żądanie nabywcy może zostać przeprowadzone okazanie granic nieruchomości.
Koszt postępowania ponosi nabywca.

7.      Zbywana nieruchomość jest położone na obszarze, dla którego nie istnieje aktualnie obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Biała Piska zatwierdzone Uchwałą Rady Miejskiej w Białej Piskiej nr XXXV/248/2001 z dnia 29 czerwca 2001 r. z poźn. zm. nie zawiera szczegółowych informacji o przeznaczeniu przedmiotowej nieruchomości.

8.      Byłym właścicielom nieruchomości, ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy wyżej powołanej ustawy lub odrębnych przepisów przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek o nabycie nieruchomości w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu tj. do dnia 03.06.2013 r.

9.      Cenę sprzedaży nieruchomości należy wnieść nie później niż do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności na konto Starostwa Powiatowego w Piszu nr 58 9364 0000 2002 0840 0015 0005 Warmińsko – Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Piszu.

10.    Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia ­23.04.2013 r. do dnia 13.05.2013 r.

 

 

STAROSTA

Powiatu Pisz

/-/ Andrzej Nowicki

 

WICESTAROSTA

Powiatu Pisz

/-/ Marek Wysocki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data powstania: poniedziałek, 22 kwi 2013 13:58
Data opublikowania: wtorek, 23 kwi 2013 10:29
Data przejścia do archiwum: wtorek, 4 cze 2013 09:44
Opublikował(a): Tomasz Borucki
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1648 razy