BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz G.7011/8/2010 wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Zbycie nieruchomości lokalowych, położonych w mieście Pisz przy ul. Lipowej 5, stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do zbycia na podstawie umowy przeniesienia własności za zwolnienie z długu, w trybie bezprzetargowym na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej w Piszu
Starostwo Powiatowe           w Piszu
     
     

Starostwo Powiatowe
          w Piszu

Pisz dnia 07.10.2010 r.

     

Wykaz G.7011/8/2010

     

nieruchomości  stanowiących  własność  Skarbu Państwa, przeznaczonych do zbycia na podstawie umowy przeniesienia własności za zwolnienie z długu, zgodnie z przepisami  ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 roku o gospodarce  nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U.      z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (jedn. tekst Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

     
Położenie nieruchomości m. Pisz, obręb Pisz 2, ul. Lipowa 5
     
Numer działki 416/1
     
Powierzchnia działki       0,0339 ha
     
Numer księgi wieczystej OL1P/00011105/0
     
     
I.  Lokal użytkowy (biurowy) nr 1 lokal użytkowy (biurowy) nr 1, o powierzchni użytkowej 58,13 m2, składający się z: pomieszczenia socjalnego, 3 (trzech) pomieszczeń biurowych, korytarza, usytuowany na parterze budynku użytkowego.
     
Cena lokalu 107 075,00 zł
     
Cena udziału w działce gruntu nr 416/1 wynoszącego  9/100 części, stanowi  kwotę    6 346,35 zł + 22% VAT
     
Wysokość opłaty rocznej stanowi 3% ceny gruntu       190,93 zł + 22% VAT
     
Wysokość pierwszej opłaty rocznej stanowiącej 25% ceny gruntu wynosi     1 591,09 zł + 22% VAT
     
     
     
II. Lokal użytkowy (handlowy) nr 2 lokal użytkowy (handlowy) nr 2, o powierzchni użytkowej 192,01 m2, składający się z: 3 (trzech) sal sprzedaży, 3 (trzech) pomieszczeń magazynowych, pomieszczenia socjalnego, WC     i  korytarza, usytuowany na parterze budynku użytkowego.
     
Cena lokalu 363 283,00 zł
     
Cena udziału w działce nr 416/1 wynoszącego 29/100 części, stanowi  kwotę   20 507,35 zł + 22% VAT
     
Wysokość opłaty rocznej stanowi 3% ceny gruntu       615,22 zł + 22% VAT
     
Wysokość pierwszej opłaty rocznej stanowiącej 25% ceny gruntu wynosi     5 126,84 zł + 22% VAT
     
     
     
III. Lokal użytkowy (biurowy) nr 3 lokal użytkowy (biurowy) nr 3, o powierzchni użytkowej 15,06 m2, z 1 (jednego pomieszczenia), usytuowany na poziomie piwnicy budynku użytkowego.
     
Cena lokalu 3 338,00 zł
     
Cena udziału w działce nr 416/1 wynoszącego 2/100 części, stanowi  kwotę 1 414,30 zł + 22% VAT
     
Wysokość opłaty rocznej stanowi 3% ceny gruntu      42,43 zł + 22% VAT
     
Wysokość pierwszej opłaty rocznej stanowiącej 25% ceny gruntu wynosi     353,58 zł +22% VAT

 

     
1. Nieruchomości lokalowe objęte niniejszym wykazem stanowią własność Skarbu Państwa i zgodnie z Zarządzeniem nr 243 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie własności trzech lokali użytkowych oraz oddania w użytkowanie wieczyste odpowiednich udziałów w gruncie, na którym znajduje się budynek użytkowy nr 5 w Piszu, przy ul. Lipowej zostały przeznaczone do przeniesienia własności lokali na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej w Piszu za zwolnienie z długu w trybie bezprzetargowym.
2. Przeniesienie prawa użytkowania wieczystego wraz z przeniesieniem własności wyżej opisanych lokali nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii  Notarialnej w Piszu.
3. Budynek przy ul. Lipowej 5 w Piszu, jest wpisany do rejestru zabytków woj. warmińsko-mazurskiego, decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, z dnia 05 września 1958 r. pod. nr A-471, znajduje się na terenie działki nr 416/1, należącej do układu urbanistycznego starego miasta Pisz, wpisanego do rejestru zabytków woj. warmińsko-mazurskiego, decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia  05 września 1958 r. nr rejestru A-471.
4. Nabywca uiści należność ustaloną w protokole z rokowań, którą należy wnieść nie później niż do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności na konto Starostwa Powiatowego w Piszu w Warmińsko – Mazurskim Bank Spółdzielczy O/Pisz Nr 15 9364 0000 2002 0840 0015 0003, natomiast opłaty roczne przez okres trwania użytkowania wieczystego należy uiszczać z góry do dnia 31 marca każdego roku na konto wyżej podane, poczynając od roku następnego po zawarciu aktu notarialnego.
5. Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej może być aktualizowana, nie częściej niż raz w roku, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Aktualizacja następuje w formie wypowiedzenia dotychczasowej opłaty rocznej z jednoczesnym zaoferowaniem ustalonej na nowo opłaty rocznej w oparciu o wycenę rzeczoznawcy majątkowego. Użytkownik wieczysty może w terminie 30 dni licząc od dnia otrzymania wypowiedzenia zakwestionować  wysokość zaoferowanej opłaty w formie wniosku złożonego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. W razie niezakwestionowania zaoferowanej opłaty rocznej obowiązuje nowa wysokość opłaty  zaoferowana w wypowiedzeniu.
6. Teren, na którym usytuowana jest działka wraz z posadowionym na niej budynkiem użytkowym w skład, którego wchodzą sprzedawane w/w lokale użytkowe zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego śródmieścia miasta Pisz zatwierdzonym Uchwałą nr XLIX/575/06 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 czerwca  2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia miasta Pisz ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa  Warmińsko-Mazurskiego Nr 148 poz. 2177 z dnia 4 października  2006 r. położony jest  w terenie zabudowy usług publicznych oraz terenie dróg publicznych wewnętrznych (ciągi pieszo – jezdne).
7. Byłym właścicielom nieruchomości, ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy wyżej powołanej ustawy lub odrębnych przepisów przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek o nabycie nieruchomości w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu tj. do dnia 19.11.2010 r.
8.

Koszt aktu notarialnego ponosi nabywca.

9. Wykaz niniejszy wywiesza się na okres 21 dni od dnia 08.10.2010 r. do dnia 29.10.2010 r.
     
     
 

STAROSTA

 

Powiatu Pisz

 

mgr Andrzej Nowicki

 
Data powstania: piątek, 8 paź 2010 09:07
Data opublikowania: piątek, 8 paź 2010 10:49
Data przejścia do archiwum: wtorek, 23 lis 2010 08:44
Opublikował(a): Tomasz Borucki
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1647 razy