BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej

Przebudowa ulicy Lipowej w Piszu
OBWIESZCZENIE

 

 

Starosty Piskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Nr WZB-7351/I/3/10

 

Działając na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960roku-Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z dnia 2000r.,Nr 98, poz.1071 z późn. zm.) oraz zgodnie z art.11f ust.3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych-tekst jednolity z dnia 22 października 2008r.( Dz. U. Nr 193, poz. 1194) zawiadamiam, że na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu w dniu 20 września 2010r. została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie ulicy Lipowej od km 0+000 do km 0+450

           Granice lokalizacji inwestycji obejmują następujące nieruchomości:

398/4, 399/6,399/8, 400/5, 446/26, 446/27, 446/28, 443/4, 445/2, 553/2, 450/31, 450/33, 457/2, 457/3, 1384/1, 1386/1, 1387/1, 1389/1, 1400/1, 1401/1, 473/19, 473/29, 473/22 położone w Piszu obręb Pisz 2, na terenie gminy Pisz, powiat piski.

 

Wszystkie strony postępowania zawiadamia się, że z treści wyżej wymienionej decyzji można zapoznać się w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Piszu przy ulicy Warszawskiej 1 (pokój 16)w terminie 14 dni od publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.-Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r.,     Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) zawiadomienie stron uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

 

Od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego za pośrednictwem Starosty Piskiego  w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia

 

 

Data powstania: poniedziałek, 4 paź 2010 11:26
Data opublikowania: poniedziałek, 4 paź 2010 11:46
Data przejścia do archiwum: środa, 20 paź 2010 07:26
Opublikował(a): Beata Dębińska
Zaakceptował(a): Jerzy Maślanik
Artykuł był czytany: 1538 razy