BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o drugim przetargu nieograniczonym

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym w sprawie zakupu paliw
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Zamawiający : Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Piszu ul. Olsztyńska 40 a 12-200 Pisz telefon fax. 0-87-4232888 ogłasza drugi przetarg nieograniczony 1. Przedmiot zamówienia : a) olej napędowy - przewidywane zużycie roczne 10 tys. l ; b) etylina uniwersalna - przewidywane zużycie roczne 2,5 tys. l ; c) etylina bezołowiowa - 98 - przewidywane zużycie roczne 2,5 tys. l ; d) gaz - przewidywane zużycie roczne 3 tys. l ; e) materiały eksploatacyjne : olej przekładniowy, olej silnikowy i inne materiały eksploatacyjne. 2. Termin realizacji zamówienia : 1 styczeń 2004 r. do 31 grudzień 2004 r. 3. Uproszczoną specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz wszelkie informacje dotyczące zamówienia i specyfikacji można uzyskać u p, Pieklik Dariusz w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Piszu, nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 4. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia jest spełnienie warunków z art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych : a) posiadanie uprawnień do występowania w obrocie prawnym , zgodnie z wymaganymi ustawami b) posiadanie uprawnień niezbędnych do wykonywania prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień c) dysponowanie niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonywania danego zamówienia d) znajdowanie się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia e) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 19 ustawy o zamówieniach publicznych 5. Oferty należy składać do dnia 23.12.2003 r. do godziny 10.00 w siedzibie zamawiającego /sekretariacie/. 6. Otwarcie ofert nastąpi dnia 23.12.2004 r. o godzinie 11.00 w siedzibie zamawiającego. 7. Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem obowiązujących preferencji krajowych. 8. W przetargu mogą brać udział oferenci, którzy spełnią warunki wynikające z art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych i zawarte w SIWZ oraz złożą wymagane dokumenty. 9. Kryteria, wg których będą rozpatrywane oferty : a) cena - 100 %
Data powstania: wtorek, 16 gru 2003 14:51
Data opublikowania: wtorek, 16 gru 2003 15:07
Data przejścia do archiwum: czwartek, 1 sty 2004 18:46
Opublikował(a): Dariusz Pieklik
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1749 razy