BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAKRES DZIAŁAŃ KOMISJI

Nowa strona 1

 KOMISJA
SAMORZĄDU, BUDŻETU, PRACY, GOSPODARKI I PROMOCJI

 • Opiniuje budżet powiatu i wprowadzane w nim zmiany.

 • Rozpatruje sprawozdania z wykonania budżetu powiatu.

 • Współdziała z pozostałymi komisjami w pracach nad projektem budżetu i planem zadań gospodarczych.

 • Zajmuje się sprawami Herbu i Flagi powiatu.

 • Problematyką dotyczącą referendum powiatowego.

 • Sprawami majątkowymi i zobowiązaniami powiatu oraz podatkami, opłatami lokalnymi oraz opłatami administracyjnymi.

 • Problematyką zamówień publicznych organizowanych przez powiat i powiatowe jednostki organizacyjne.

 • Opiniowaniem programu społeczno-gospodarczego rozwoju powiatu i informacji o jego realizacji.

 •  Współpracą z organizacjami pozarządowymi oraz organizacjami mieszkańców, aktami prawa miejscowego.

 • Opiniowaniem Regulaminu Organizacyjnego Starostwa i wprowadzaniem w nim zmian.

 • Całością zagadnień dotyczących tworzenia i funkcjonowania związków i porozumień powiatów i porozumień z samorządem województwa i samorządem gmin.

 • Inspirowaniem współpracy gospodarczej z gminami powiatu oraz gminami ościennymi.

 • Opiniowaniem spraw dotyczących gospodarki nieruchomościami , stanowiącymi powiatowy zasób nieruchomości.

 • Problematyką przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy.

 • Współpracą z pracodawcami oraz organizacjami gospodarczymi.

 • Problematyką ochrony praw konsumentów.

 • Wszechstronną promocją powiatu piskiego, jego walorów i możliwości rozwojowych.

 • Współdziałaniem z powiatową radą zatrudnienia.

 • Kontrolą i analizą działalności starostwa i powiatowych jednostek organizacyjnych     ( z wyłączeniem inspekcji i straży) w dziedzinach objętych zadaniami komisji.

 • Opiniowaniem planu i realizacji dochodów i wydatków budżetowych oraz zadań gospodarczych w dziedzinach objętych zadaniami komisji.

Data powstania: sobota, 28 cze 2003 13:34
Data opublikowania: sobota, 28 cze 2003 13:37
Data przejścia do archiwum: czwartek, 8 sty 2015 09:45
Opublikował(a): DARIUSZ RAKOWSKI
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 2557 razy