BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie G.7002/2/2010 o wynajęciu lokali użytkowych

Wynajem lokali użytkowych, położonych w Piszu, obręb Pisz 1 przy ul. Warszawskiej 5 w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
Zarząd Powiatu       w Piszu
     
     

Zarząd Powiatu
      w Piszu

Pisz dnia 19.02.2010 r.

     

Ogłoszenie G.7002/2/2010

     

Zarząd Powiatu w Piszu ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na wynajęcie lokali użytkowych stanowiący własność Powiatu Piskiego

     
I.    
     
Położenie nieruchomości miasto Pisz, obręb Pisz 1, ul. Warszawska 5
     
Numer księgi wieczystej KW 25843
     
Numer działki 502/9
     
Powierzchnia działki 0,0530 ha
     
II.    
     

Lp.

Numery lokali

Pow. użytkowa lokali w m2

Opis nieruchomości (lokalu)

Wysokość miesięcznego czynszu najmu w zł

Wadium

1.

Lokal nr 1

85,93

lokal użytkowy nr 1, o powierzchni użytkowej 85,93 m2 (po dawnej siedzibie Wydziału Edukacji ...), usytuowany na parterze (południowa część budynku), składający się z 4 pomieszczeń biurowych, WC i korytarza

1719,00 +22% VAT

175,00 zł

2.

Lokal nr 2

66,09

lokal użytkowy nr 2 o całkowitej powierzchni użytkowej 66,69 m2 w tym udział do 1/2   w części wspólnej stanowiący powierzchnię 16,06 m2, (po dawnej siedzibie Wydziału Rolnictwa ...), usytuowany na parterze (północno – zachodnia część budynku), składający się z 3 pomieszczeń biurowych i korytarza oraz wspólnego WC i korytarzy (do 1/2 części – powierzchnia 16,06 m2)

1334,00+22% VAT

135,00 zł

3.

Lokal nr 3

64,90

lokal użytkowy nr 3 o całkowitej powierzchni użytkowej 64,90 m2 w tym udział do 1/2 w części wspólnej stanowiący powierzchnię 16,06 m2, (po dawnej siedzibie Wydziału Budownictwa ...), usytuowany na parterze (północno – wschodnia część budynku), składający się z 3 pomieszczeń biurowych oraz wspólnego WC i korytarzy (do 1/2 części – powierzchnia 16,06 m2)

1298,00+22% VAT

130,00 zł

     
1.

 Przetarg odbędzie się w dniu 16.03.2010 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piszu przy ul. Warszawskiej 1 w sali nr 50 (sala konferencyjna na II piętrze). Przetarg rozpocznie się o godzinie 1000 i będzie prowadzony sukcesywnie według kolejności wykazanych nieruchomości w niniejszym ogłoszeniu.

2.

Nieruchomości przeznaczone są do wynajęcia na 2 lata.

3. W/w nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą XXXIV/390/09 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 05 marca 2009 r. (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 67, poz. 1086), oznaczona jest symbolem 14 U zabudowa usługowa.
4. Czynsz za wynajem przedmiotowych lokali należy uiszczać w terminie do 15 każdego miesiąca na konto Starostwa Powiatowego w Piszu: Warmińsko – Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Piszu Nr 58 9364 0000 2002 0840 0015 0005.
5. Podane czynsze najmu za w/w lokale zawierają opłatę, za CO w okresie grzewczym. Powyższe czynsze  nie uwzględniają opłat eksploatacyjnych (tj. energii elektrycznej, wody, odprowadzanie ścieków oraz wywozu nieczystości stałych).
6. Osoby przystępujące do przetargu winne wpłacić wadium w gotówce w podanej kwocie w terminie do dnia 10.03.2010 r. wraz z podaniem oznaczenia nieruchomości (nr lokalu), na którą/e wadium/a zostało/ły wpłacone, na konto Starostwa Powiatowego w Piszu Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy O/Pisz Nr 42 9364 0000 2002 0840 0015 0002.
7. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
8. Nie zawarcie umowy najmu w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, powoduje przepadek wadium na rzecz ogłaszającego przetarg.
     
     
 

WICESTAROSTA

 

Powiatu Pisz

 

mgr inż. Marek Wysocki

 
Data powstania: piątek, 19 lut 2010 14:23
Data opublikowania: piątek, 19 lut 2010 14:47
Data przejścia do archiwum: środa, 17 mar 2010 10:59
Opublikował(a): Tomasz Borucki
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1878 razy