BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie G.7001/1/2010 o sprzedaży nieruchomości

Sprzedaż nieruchomości zabudowanych garażami, położonych w Białej Piskiej przy ul. Sienkiewicza. Forma sprzedaży - przetarg ustny nieograniczony.
Zarząd Powiatu       w Piszu
     
     

Zarząd Powiatu
      w Piszu

Pisz dnia 19.02.2010 r.

     

Ogłoszenie G.7001/1/2010

     
Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2 i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), § 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108, zm. z 2009 r. Dz. U. Nr 55, poz. 450) Zarząd Powiatu w Piszu ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Piskiego w formie przetargu ustnego nieograniczonego,
     
położenie nieruchomości miasto Biała Piska, ul. Sienkiewicza
     
numer księgi wieczystej KW OL1P/00025628/3
     

Lp.

Numery działek

Pow. działek

Udział w działce do wspólnego użytkowania

Opis nieruchomości

Cena gruntu

Cena wywoławcza (kwota pogrubionym drukiem)

W tym wartość poniesionych nakładów

Wadium

1.

168/16

168/28 do 10/663 części

0,0010 ha

0,0877 ha

-

10/663

- działka zabudowana garażem

- działka do wspólnego użytkowania

520,00 zł

307,00 zł + 22% VAT

2020,00 zł

   307,00 zł + 22% VAT

2327,00 zł + VAT j.w.

1500,00 zł

-

240,00 zł

2.

168/22

168/28 do 25/663 części

0,0025 ha

0,0877 ha

-

25/663

- działka zabudowana garażem

- działka do wspólnego użytkowania

1310,00 zł

768,00 zł + 22% VAT

4090,00 zł

  768,00 zł + 22% VAT

4858,00 zł + VAT j.w.

2780,00 zł

-

490,00 zł

 

     
1.

Forma przetargu ustnego nieograniczonego została przyjęta na podstawie Uchwały nr 49/118/09 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia    10.12.2009 r. zmieniającej Uchwałę Nr 10/92/09 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie przyjęcia formy sprzedaży i zatwierdzenia cen nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Piskiego, położonych w mieście Biała Piska.

2. Przetarg odbędzie się w dniu 25.03.2010 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piszu przy ul. Warszawskiej 1 w sali nr 50 (sala konferencyjna na II piętrze). Przetarg rozpocznie się o godzinie 1000 i będzie prowadzony sukcesywnie według kolejności wykazanych nieruchomości w niniejszym ogłoszeniu.
3. Na wymienione w niniejszym ogłoszeniu nieruchomości był organizowany przetarg ustny ograniczony do pracowników i emerytów Zespołu Szkół Nr 1 w Białej Piskiej w dniu 15.10.2009 r. zakończony negatywnie (nikt nie wpłacił wadium na przedmiotowe nieruchomości).
4. Osoby przystępujące do przetargu winne wpłacić wadium w gotówce w podanej kwocie w terminie do dnia 17.03.2010 r. wraz                   z podaniem oznaczenia nieruchomości (nr działki/ek), na którą/e wadium/a zostało/ły wpłacone na konto Starostwa Powiatowego        w Piszu Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy O/Pisz Nr 42 9364 0000 2002 0840 0015 0002.
5. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
6. Cenę nabycia nieruchomości pomniejszoną o wpłacone wadium należy wnieść nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej prawo własności, na konto Starostwa Powiatowego w Piszu Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy O/Pisz Nr 58 9364 0000 2002 0840 0015 0005.
7. Działki oznaczone numerami geodezyjnymi: 168/16 i 168/22 objęte niniejszym wykazem zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) są zwolnione z podatku VAT.
8. Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn.
9. Na żądanie nabywcy może zostać przeprowadzone okazanie granic nieruchomości. Koszt postępowania ponosi nabywca.
10. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie aktu notarialnego sporządzonego w Kancelarii Notarialnej w Piszu.
11. Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.
12. W razie nie stawienia się osoby ustalonej na nabywcę nieruchomości w oznaczonym dniu i godzinie, w wyznaczonym miejscu w celu zawarcia aktu notarialnego przenoszącego prawo własności, bez wcześniejszego usprawiedliwienia, Zarząd Powiatu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium w takiej sytuacji nie podlega zwrotowi.
     
     
 

WICESTAROSTA

 

Powiatu Pisz

 

mgr inż. Marek Wysocki

 
Data powstania: piątek, 19 lut 2010 14:21
Data opublikowania: piątek, 19 lut 2010 14:41
Data przejścia do archiwum: piątek, 26 mar 2010 08:44
Opublikował(a): Tomasz Borucki
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1317 razy