BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg nieograniczony - PZD.II.3431/23/2009

Dostawa samochodu ciężarowo-osobowego.
Nowa strona 1

PZD.II.3431/23/2009 Dostawa samochodu ciężarowo-osobowego.
Numer ogłoszenia: 241747 - 2009; data zamieszczenia: 12.12.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe - Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu, ul. Czerniewskiego6, 12-200 Pisz, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 4232807, faks 0-87 4232422.

 

Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.powiat.pisz.pl

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PZD.II.3431/23/2009 Dostawa samochodu ciężarowo-osobowego.

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowo-osobowego.

 

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.13.60.00-9.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.12.2009r.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM        I TECHNICZNYM

 

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

 

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 

1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy niepodlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Pzp ;

 

 2. spełniający warunki udziału w postępowaniu, zawarte w art. 22 ust.1 pkt 1)-3) ustawy Pzp.

 

3. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ( spółki cywilne / konsorcja ) W przypadku tych Wykonawców, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1-9 i ust. 2 ustawy Pzp, natomiast warunki określone w art. 22 ust.1         pkt 1)-3) muszą spełniać łącznie.

4. Ocena spełniania warunków w postępowaniu będzie dokonana na podstawie art.24 ustawy Pzp. Podstawą oceny spełniania warunków będą w szczególności wymagane dokumenty i oświadczenia, na zasadzie spełnia - nie spełnia.

 

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1. Dla potwierdzenia spełnienia warunków, udziału w postępowaniu, Wykonawcy powinni przedłożyć niżej wymienione dokumenty:

 

1.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

 

1.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 1.2., - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma on siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

 

4. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

 

5. Dokumenty, o których mowa w pkt 3. i 4. powinny być wystawione nie wcześniej niż odpowiadający im dokument określony w pkt 1.2.

 

6. Dokumenty i oświadczenia wymagane dla potwierdzenia spełnienia przez Wykonawców warunków winny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Potwierdzenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu ( np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem ). Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.

 

7. W celu potwierdzenia spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

a) oświadczenie wymienione w pkt 1.1. powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców;       b) dokumenty wymienione w pkt 1.2. albo odpowiadające im określone w pkt 3. i 4., powinny być złożone przez każdego Wykonawcę;.

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiat.pisz.pl.


Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie Zamawiającego, 12-200 Pisz, ul. Czerniewskiego 6, pok.nr 5.

 

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.12.2009 godzina 10:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego, 12-200 Pisz, ul. Czerniewskiego 6, pok.nr 2 (SEKRETARIAT).

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

 

                                                                                                          DYREKTOR  PZD  w PISZU    

                                                                                                         mgr inż.  Leszek  Skolimowski  

Pliki do pobrania:
Data powstania: sobota, 12 gru 2009 13:58
Data opublikowania: sobota, 12 gru 2009 14:03
Data przejścia do archiwum: wtorek, 22 gru 2009 12:38
Opublikował(a): Elżbieta Balicka
Zaakceptował(a): Leszek Skolimowski
Artykuł był czytany: 1458 razy