BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie G.7001/1/2009 o sprzedaży nieruchomości

Sprzedaż nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych, położonych w mieście Biała Piska przy ul. Sienkiewicza w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
Zarząd Powiatu       w Piszu
     
     

Zarząd Powiatu
      w Piszu

Pisz dnia 08.12.2009 r.

     

Ogłoszenie G.7001/1/2009

     

Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2 i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), § 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108, zm. z 2009 r. Dz. U. Nr 55, poz. 450) Zarząd Powiatu w Piszu ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Piskiego w formie przetargu ustnego nieograniczonego,

     
położenie nieruchomości miasto Biała Piska, ul. Sienkiewicza
     
numer księgi wieczystej KW OL1P/00025628/3
     

Lp.

Numery działek

Pow. działek

Udział w działce do wspólnego użytkowania

Opis nieruchomości

Cena gruntu

Cena wywoławcza (kwota pogrubionym drukiem)

Wadium

W tym wartość poniesionych nakładów

1.

168/2

168/28 do 26/663 części

0,0026 ha

0,0877 ha

-

26/663

- działka zabudowana garażem

- działka do wspólnego użytkowania

1360,00 zł

799,00 zł + 22% VAT

4790,00 zł

  799,00 zł + 22% VAT

5589,00 zł + VAT j.w.

570,00 zł

3430,00 zł

-

2.

168/3

168/28 do 24/663 części

0,0024 ha

0,0877 ha

-

24/663

- działka zabudowana garażem

- działka do wspólnego użytkowania

1260,00 zł

738,00 zł + 22% VAT

4560,00 zł

  738,00 zł + 22% VAT

5298,00 zł + VAT j.w.

530,00 zł

3300,00 zł

-

3.

168/5

168/28 do 26/663 części

0,0026 ha

0,0877 ha

-

26/663

- działka zabudowana garażem

- działka do wspólnego użytkowania

1360,00 zł

799,00 zł + 22% VAT

4600,00 zł

  799,00 zł + 22% VAT

5399,00 zł + VAT j.w.

540,00 zł

3240,00 zł

-

4.

168/9

168/28 do 28/663 części

0,0028 ha

0,0877 ha

-

28/663

- działka zabudowana garażem

- działka do wspólnego użytkowania

1470,00 zł

861,00 zł +22% VAT

4550,00 zł

  861,00 zł + 22% VAT

5411,00 zł + VAT j.w.

550,00 zł

3080,00 zł

-

5.

168/10

168/28 do 28/663 części

0,0028 ha

0,0877 ha

-

28/663

- działka zabudowana garażem

- działka do wspólnego użytkowania

1470,00 zł

861,00 zł + 22% VAT

4690,00 zł

  861,00 zł + 22% VAT

5551,00 zł + VAT j.w.

560,00 zł

3220,00 zł

-

6.

168/12

168/28 do 32/663 części

 

0,0034 ha

0,0877 ha

-

34/663

- działka zabudowana garażem

- działka do wspólnego użytkowania

1780,00 zł

1045,00 zł + 22% VAT

6090,00 zł

1045,00 zł + 22% VAT

7135,00 zł + VAT j.w.

720,00 zł

4310,00 zł

-

7.

168/14

168/28 do 19/663 części

0,0019 ha

0,0877 ha

-

19/663

- działka niezabudowana

- działka niezabudowana

1000,00 zł + 22% VAT

584,00 zł + 22% VAT

1584,00 zł + 22% VAT 160,00 zł

-

8.

168/15

168/28 do 21/663 części

0,0021 ha

0,0877 ha

-

21/663

- działka niezabudowana

- działka niezabudowana

1100,00 zł + 22% VAT

646,00 zł + 22% VAT

1746,00 zł + 22% VAT 190,00 zł

-

9.

168/17

168/28 do 25/663 części

0,0025 ha

0,0877 ha

-

25/663

- działka zabudowana garażem

- działka do wspólnego użytkowania

1310,00 zł

768,00 zł + 22% VAT

5010,00 zł

  768,00 zł + 22% VAT

5778,00 zł + VAT j.w.

580,00 zł

3700,00 zł

-

10.

168/20

168/28 do 22/663 części

0,0022 ha

0,0877 ha

-

22/663

- działka zabudowana garażem

- działka do wspólnego użytkowania

1150,00 zł

676,00 zł + 22% VAT

4340,00 zł

  676,00 zł + 22% VAT

5016,00 zł + VAT j.w.

510,00 zł

3190,00 zł

-

11.

168/21

168/28 do 20/663 części

0,0020 ha

0,0877 ha

-

20/663

- działka zabudowana garażem

- działka do wspólnego użytkowania

1050,00 zł

615,00 zł + 22% VAT

3830,00 zł

  615,00 zł + 22% VAT

4445,00 zł + VAT j.w.

450,00 zł

2780,00 zł

-

12.

168/24

168/28 do 18/663 części

0,0018 ha

0,0877 ha

-

18/663

- działka zabudowana garażem

- działka do wspólnego użytkowania

940,00 zł

553,00 zł + 22% VAT

2810,00 zł

  553,00 zł + 22% VAT

3363,00 zł + VAT j.w.

340,00 zł

1870,00 zł

-

13.

168/26

168/28 do 19/663 części

0,0019 ha

0,0877 ha

-

19/663

- działka niezabudowana

- działka niezabudowana

1000,00 zł + 22% VAT

584,00 zł + 22% VAT

1584,00 zł + 22% VAT 170,00 zł

-

14.

168/27

168/28 do 20/663 części

 

0,0020 ha

0,0877 ha

 

-

20/663

 

- działka niezabudowana

- działka niezabudowana

 

1050,00 zł + 22% VAT

615,00 zł + 22% VAT

 

1665,00 zł + 22% VAT 180,00 zł

-

 

     
1.

      Forma przetargu ustnego nieograniczonego została przyjęta na podstawie Uchwały nr 34/111/09 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 30 września 2009 r. w sprawie przyjęcia formy sprzedaży i zatwierdzenia cen nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Piskiego, położonych w mieście Biała Piska, w związku z zaleceniami pokontrolnymi NIK, w wyniku przeprowadzonej kontroli w Zespole Szkół Nr 1 w Białej Piskiej w 2006 r.

2. Przetarg odbędzie się w dniu 14.01.2010 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piszu przy ul. Warszawskiej 1 w sali nr 50 (sala konferencyjna na II piętrze). Przetarg rozpocznie się o godzinie 1000 i będzie prowadzony sukcesywnie według kolejności wykazanych nieruchomości w niniejszym ogłoszeniu.
3. Osoby przystępujące do przetargu winne wpłacić wadium w gotówce w podanej kwocie w terminie do dnia 06.01.2010 r. wraz z podaniem oznaczenia nieruchomości (nr działki/ek), na którą/e wadium/a zostało/ły wpłacone na konto Starostwa Powiatowego w Piszu Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy O/Pisz Nr 42 9364 0000 2002 0840 0015 0002.
4. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
5. Cenę nabycia nieruchomości pomniejszoną o wpłacone wadium należy wnieść nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej prawo własności, na konto Starostwa Powiatowego w Piszu Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy O/Pisz Nr 58 9364 0000 2002 0840 0015 0005.
6. Działki oznaczone numerami geodezyjnymi: 168/2, 168/3, 168/5, 168/9, 1687/10, 168/11, 168/17, 168/20, 168/21 i 168/24 objęte niniejszym wykazem zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) są zwolnione z podatku VAT.
7.

Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn

8. Na żądanie nabywcy może zostać przeprowadzone okazanie granic nieruchomości. Koszt postępowania ponosi nabywca.
9. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie aktu notarialnego sporządzonego w Kancelarii Notarialnej w Piszu.
10. Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.
11. W razie nie stawienia się osoby ustalonej na nabywcę nieruchomości w oznaczonym dniu i godzinie, w wyznaczonym miejscu w celu zawarcia aktu notarialnego przenoszącego prawo własności, bez wcześniejszego usprawiedliwienia, Zarząd Powiatu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium w takiej sytuacji nie podlega zwrotowi.
     
     
 

STAROSTA

 

Powiatu Pisz

 

mgr Andrzej Nowicki

 
Data powstania: środa, 9 gru 2009 11:44
Data opublikowania: środa, 9 gru 2009 12:25
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 11 sty 2010 09:01
Opublikował(a): Tomasz Borucki
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1509 razy