BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg nieograniczony - PZD.II.3431/ 21 /2009

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych.
Nowa strona 1Pisz: PZD.II.3431/21/2009 - Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych            na terenie powiatu piskiego w sezonie zimowym 2009/2010
Numer ogłoszenia: 360534 - 2009; data zamieszczenia: 15.10.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:    Starostwo Powiatowe - Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu , ul. Czerniewskiego 6,             12-200 Pisz, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 4232807, faks 0-87 4232422.

·         Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.powiat.pisz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PZD.II.3431/21/2009 - Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie powiatu piskiego w sezonie zimowym 2009/2010.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest : zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie powiatu piskiego w sezonie zimowym 2009/2010     ZADANIE NR 1 - na terenie gminy Pisz

ZADANIE NR 2 - na terenie gminy Orzysz

ZADANIE NR 3 - na terenie gminy Biała Piska

ZADANIE NR 4 - na terenie gminy Ruciane Nida

ZADANIE NR 5 - odśnieżanie sprzętem ciężkim na terenie powiatu.

Dopuszcza się składanie ofert częściowych / na poszczególne zadania /.                                                        Wykonywanie usług będących przedmiotem zamówienia odbywać się będzie zgodnie z poleceniami osoby koordynującej akcję zimowego utrzymania - pracownika PZD w Piszu.

Zamówienie obejmuje :

- Odśnieżanie dróg i ulic,

- Zwalczanie śliskości nawierzchni dróg,

- Zapewnienie dyspozycyjności pracowników oferenta odpowiedzialnych za wykonanie usługi, w czasie nie dłuższym niż 1 godz. od chwili otrzymania informacji o konieczności rozpoczęcia akcji na drodze.        Szacunkowe ilości godzin pracy sprzętu zawierają formularze cenowe . Służą one do wyliczenia szacunkowej wartości zamówienia przy składaniu ofert.

Wiążące dla Zamawiającego będą ceny jednostkowe pracy sprzętu i czas pracy sprzętu. Rzeczywisty zakres usług uzależniony będzie od warunków pogodowych.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.21.20.00-6, 90.21.30.00-3.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.04.2010r.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

·         Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy niepodlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Pzp oraz spełniający niżej określone warunki udziału w postępowaniu

 2. Warunki udziału w postępowaniu, określone w oparciu o art. 22 ust.1 pkt 1)-3) ustawy Pzp

2.1 Potencjał techniczny. Wykonawca musi dysponować w pełni sprawnymi jednostkami sprzętowo - transportowymi wymienionymi w formularzach cenowych na poszczególne zadania lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do ich udostępnienia.

2.2 Doświadczenie. Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał jako Wykonawca lub Podwykonawca co najmniej 1 zadanie z zakresu zimowego utrzymania dróg.

3. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ( spółki cywilne / konsorcja ). W przypadku tych Wykonawców, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1-9 i ust. 2 ustawy Pzp, natomiast warunki określone w pkt 2 warunków muszą spełniać łącznie.

4. Ocena spełniania warunków w postępowaniu będzie dokonana na podstawie art.24 ustawy Pzp. Podstawą oceny spełniania warunków będą w szczególności wymagane dokumenty i oświadczenia, na zasadzie spełnia - nie spełnia..

·         Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1. Dla potwierdzenia spełnienia warunków, określonych w art. 24 ust. 1 pkt 1)-9) ustawy Pzp, Wykonawcy powinni przedłożyć niżej wymienione dokumenty:

 1.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;

1.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2. Na potwierdzenie spełniania warunków opisanych w pkt. 2. warunków  Wykonawcy powinni przedłożyć następujące dokumenty :

 2.1. Informację o potencjale technicznym koniecznym do realizacji zamówienia. Informacja musi potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w pkt.2.1 warunków;

2.2. Informację o doświadczeniu Wykonawcy. Informacja musi potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 2.2. warunków. Do informacji powinny być dołączone dokumenty potwierdzające, że wymienione w informacji roboty zostały wykonane należycie. Załączenie referencji nie jest wymagane od Wykonawców prowadzących akcję zimową w PZD Pisz w ostatnich 3 latach.

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 1.2. - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma on siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

 4. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

 5. Dokumenty, o których mowa w pkt. 3. i 4. powinny być wystawione nie wcześniej niż odpowiadający im dokument określony w pkt 1.2.

6. Dokumenty i oświadczenia wymagane dla potwierdzenia spełnienia przez Wykonawców warunków winny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Potwierdzenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu ( np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem ). Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.

7. W celu potwierdzenia spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:                            

a) oświadczenie   wymienione   w  pkt .  1.1. powinno   być   złożone   w   imieniu  wszystkich Wykonawców;              b) dokumenty  wymienione  w pkt. 1.2. albo odpowiadające im określone w pkt. 3. i 4.  powinny być złożone przez każdego Wykonawcę;                                                                                                                              c) dokumenty wymienione w pkt. 2. mogą dotyczyć dowolnego spośród Wykonawców składających wspólną ofertę.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiat.pisz.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: W siedzibie Zamawiającego, 12-200 Pisz, ul. Czerniewskiego 6, pok. Nr 5.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:   26.10.2009r. godzina 10:00,     miejsce:    w siedzibie Zamawiającego, 12-200 Pisz, ul. Czerniewskiego 6,   pok. Nr 2 (SEKRETARIAT).

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach:    30   (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

                           

 

DYREKTOR

Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu

mgr inż. Leszek  Skolimowski

- podpis  nieczytelny -

 

Data powstania: czwartek, 15 paź 2009 10:58
Data opublikowania: czwartek, 15 paź 2009 11:38
Data przejścia do archiwum: wtorek, 27 paź 2009 08:12
Opublikował(a): Elżbieta Balicka
Zaakceptował(a): Leszek Skolimowski
Artykuł był czytany: 1523 razy