BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Numer ogłoszenia w BZP: 297870 - 2009; data zamieszczenia: 28.08.2009

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 262204 - 2009r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Nr 1 w Białej Piskiej, ul. Sienkiewicza 16, 12-230 Biała Piska, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 4239024, faks 087 4239024.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Nr 1 w Białej Piskiej przy ul. Sportowej 1..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest remont budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Nr 1 w Białej Piskiej przy ul. Sportowej 1. Prace obejmują: 1) wymianę stolarki drzwiowej wewnętrznej na drzwi stalowe typ szkolny z zaokrąglonymi ościeżnicami, 2) wymianę parapetów okiennych, 3) wykonanie sufitów podwieszanych na korytarzach, 4) wymianę posadzek, 5) malowanie ścian i sufitów w pomieszczeniach. Szczegółowy zakres i sposób realizacji prac znajduje się w przedmiarze robót, i szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, które stanowią załączniki do SIWZ...
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.40.00.00-1, 45.42.11.31-1, 45.43.21.00-5, 45.44.21.00-8.
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 82773.62 PLN.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
· Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.08.2009.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
· Zakład Ogólnobudowlany Artur Górski, ul. Akacjowa 13, 12-200 Pisz, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
· Cena wybranej oferty: 82773.62
· Oferta z najniższą ceną: 82773.62 oferta z najwyższą ceną: 82773.62
· Waluta: PLN.


Data powstania: poniedziałek, 31 sie 2009 08:14
Data opublikowania: poniedziałek, 31 sie 2009 13:37
Data przejścia do archiwum: piątek, 11 wrz 2009 09:17
Opublikował(a): Wiktor Burzyński
Zaakceptował(a): Dariusz Charubin
Artykuł był czytany: 1576 razy