BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Numer ogłoszenia w BZP: 262204 - 2009; data zamieszczenia: 31.07.2009
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Nr 1 w Białej Piskiej , ul. Sienkiewicza 16, 12-230 Biała Piska, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 4239024, faks 087 4239024.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Nr 1 w Białej Piskiej przy ul. Sportowej 1..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest remont budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Nr 1 w Białej Piskiej przy ul. Sportowej 1. Prace obejmują: 1) wymianę stolarki drzwiowej wewnętrznej na drzwi stalowe typ szkolny z zaokrąglonymi ościeżnicami, 2) wymianę parapetów okiennych, 3) wykonanie sufitów podwieszanych na korytarzach, 4) wymianę posadzek, 5) malowanie ścian i sufitów w pomieszczeniach. Szczegółowy zakres i sposób realizacji prac znajduje się w przedmiarze robót, i szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, które stanowią załączniki do SIWZ..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.40.00.00-1, 45.42.11.31-1, 45.43.21.00-5, 45.44.21.00-8.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.10.2009.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wnoszenia wadium
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
· Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 1 Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie: - oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych; - aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie: - wykazu pracowników, z którego wynikać będzie dysponowanie przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia ogólnobudowlane wraz z aktualnym wpisem na Okręgową Listę Inżynierów i Techników Budownictwa; - wykazu posiadanego sprzętu; - wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy_ w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia; - oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia o spełnianiu warunki określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 i 2 pzp). Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia o spełnianiu warunki określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił.
· Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia: 1. Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Wykaz osób , które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia oraz dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi wraz z zaświadczeniem o przynależności do izby Inżynierów i Techników Budownictwa . 4. Wykaz sprzętu przewidzianego do realizacji zlecenia. 5. Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, wraz z załączonymi dokumentami potwierdzającymi, że roboty zostały wykonane należycie (referencje, protokoły odbioru robót.). 6. Akceptacja warunków umowy . 7. Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 8. Pełnomocnictwo do reprezentowania o ile ofertę składa pełnomocnik. 9. Firmy upadające lub w stanie likwidacji powinny dołączyć układ z wierzycielami, aby spełnić warunki udziału w postępowaniu..
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiat.pisz.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół Nr 1 w Białej Piskiej, ul. Sienkiewicza 16, 12-230 Biała Piska, kancelaria szkoły, tel. 087 4239024, fax 087 4239024..
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.08.2009 godzina 10:00, miejsce: Zespół Szkół Nr 1 w Białej Piskiej, ul. Sienkiewicza 16, 12-230 Biała Piska, kancelaria szkoły..
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 31 lip 2009 13:30
Data opublikowania: piątek, 31 lip 2009 13:59
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 24 sie 2009 09:31
Opublikował(a): Wiktor Burzyński
Zaakceptował(a): Dariusz Charubin
Artykuł był czytany: 1605 razy