BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE o naborze

- psycholog
Nowa strona 1

Starosta Powiatu Piskiego
ogłasza nabór na stanowisko PSYCHOLOGA
w projekcie „Osoby niepełnosprawne na piskim rynku pracy 2009”
pn. „TRENER PRACY – zatrudnienie wspomagane osób niepełnosprawnych”

Ilość stanowisk: 1

Wymiar etatu: pełny etat

Okres zatrudnienia: umowa na czas określony, tj. do końca 2009r. 

Miejsce wykonywania pracy: Starostwo Powiatowe w Piszu, teren powiatu piskiego

1.Kandydatem może być osoba, która:
- jest obywatelem polskim,
- ukończyła 18 rok życia i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
- posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
- nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne,
- cieszy się nieposzlakowaną opinią,
- posiada wykształcenie wyższe magisterskie psychologiczne /preferowana: specjalizacja kliniczna/
- posiada co najmniej roczny staż pracy.
- znajomość procedur programu TRENER PRACY – zatrudnienie wspomagane osób niepełnosprawnych
- znajomość ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych

 2. Wymagania dodatkowe:

- doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi
- umiejętność przeprowadzania badań diagnostycznych osób niepełnosprawnych,
- znajomość obowiązujących metod diagnostycznych /poziom rozwoju umysłowego i sfery osobowościowej oraz uprawnienia do ich stosowania/,
- umiejętność prowadzenia zajęć (indywidualnych, grupowych) o charakterze terapeutycznym
- dyspozycyjność, kreatywność,
- umiejętność działania w sytuacjach kryzysowych,
- umiejętność pracy w zespole,
- znajomość obsługi komputera.

 

3. Główne obowiązki - zakres zadań wykonywanych na stanowisku obejmuje podejmowanie działań związanych ze wsparciem osób niepełnosprawnych poszukujących pracy. W szczególności zakres obowiązków obejmuje:

- prowadzenie badań diagnostycznych (możliwości intelektualne, predyspozycje osobowościowe),

- prowadzenie zajęć terapeutycznych indywidualnych i zbiorowych 

- ścisła współpraca z doradcą zawodowym w zakresie diagnozowania predyspozycji zawodowych osób niepełnosprawnych,

- ścisła współpraca z trenerem pracy w zakresie wprowadzania w miejsce pracy i stałego monitorowania osoby niepełnosprawnej,

- współpraca z rodzinami osób niepełnosprawnych.

4. Wymagane dokumenty i oświadczenia
- curriculum vitae,
- list motywacyjny,
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata,
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na proponowanym stanowisku,
- oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
-  oświadczenie, że kandydat nie był skazany za przestępstwo umyślne,
- oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych

5. Sposób i termin składania ofert:
Dokumenty, o których mowa w pkt. 4 ogłoszenia należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Piszu, Plac Daszyńskiego 7, pokój nr 17  w dni robocze w godzinach urzędowania  w nieprzekraczalnym terminie do 16 stycznia 2009 roku do godziny 1500  osobiście lub nadesłane przesyłką listową (poleconą) na adres Starostwa, nadanym w  Urzędzie Pocztowym nie później niż w ostatnim dniu wyznaczonym na składanie wniosków z dopiskiem ( „Nabór – Psycholog”).

6. Pozostałe informacje

1.Aplikacje, które wpłyną po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane. Postępowanie rekrutacyjne na wolne stanowisko pracy  przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Starostę Powiatu Piskiego
2. Proces rekrutacji odbywać się będzie 2-etapowo:
I etap – sprawdzenie wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu
II etap – rozmowa kwalifikacyjna Komisji z kandydatem.
3.  Informacje nt. konkursu można uzyskać w siedzibie Biura Projektu „Osoby niepełnosprawne na Piskim rynku pracy”, ul. Wojska Polskiego 35, 12-200 Pisz, tel. /87/ 425-07-42, 509 897 865, e- mail: trener@powiat.pisz.pl

 

 

STAROSTA PISKI

 

/-/ mgr Andrzej Nowicki

 

                

 

Pisz, dnia 23 grudnia 2008r.

 

 

Data powstania: wtorek, 23 gru 2008 13:32
Data opublikowania: wtorek, 23 gru 2008 13:33
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 2 lut 2009 11:20
Opublikował(a): Edyta Polak
Zaakceptował(a): Edyta Polak
Artykuł był czytany: 2099 razy