BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

PZD.II.342/43/2008 Przetarg nieograniczony

Nowa strona 1

 PZD.II.342/43/2008 Dostawa piaskarki, fabrycznie nowej, spełniającej wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.
Numer ogłoszenia w BZP: 254632 - 2008; data zamieszczenia: 04.12.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe - Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu , ul. Czerniewskiego 6, 12-200 Pisz, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 4232807, faks 0-87 4232422.

Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.powiat.pisz.pl/index.php?k=145

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PZD.II.342/43/2008 Dostawa piaskarki, fabrycznie nowej, spełniającej wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa piaskarki, fabrycznie nowej, spełniającej następujące minimalne wymagania ogólne i techniczne: - napęd niezależnym silnikiem wysokoprężnym, wyposażonym w rozrusznik elektryczny i wtrysk bezpośredni , napęd podzespołów pompą hydrauliczną ; - urządzenie przystosowane do postawienia na skrzyni samochodu ciężarowego; - pojemność zasobnika na mieszankę piasko - solną - min. 5m3 ; - sztywna i wytrzymała konstrukcja zasobnika z blach i profili oraz złącz śrubowych wykonana ze stali nierdzewnej, odpornej na działanie środków chemicznych ; - pulpit sterujący umieszczony w kabinie samochodu, umożliwiajacy :regulację szerokości rozsypu w zakresie 2-10m, regulację gęstości rozsypywanego materiału , włączanie - wyłączanie silnika wraz z hydrauliką , załączanie sygnalizacji świetlnej ostrzegawczej; - system podawania materiałów uszorstniających - wał rozbrylający ze ślimacznicą podającą materiał w kierunku urządzenia rozsypującego; - górna część zbiornika wyposażona w kratę zabezpieczającą dwudzielną ; - całość urządzenia zabezpieczona w górnej części pokrowcem zabezpieczającym materiał przed opadami atmosferycznymi ; - urządzenie wyposażone w światło ostrzegawcze (kogut); - system mocowania piaskarki na pojeździe zabezpieczający przed przesuwaniem urządzenia do przodu i do tyłu , zapewniający stabilność urządzenia ; - montaż i demontaż na środkach transportowych za pomocą podnóży samo ustawnych; - urządzenie pomalowane kolorem pomarańczowym ; - okres gwarancyjny - min. 12 miesięcy; - serwis gwarancyjny oraz świadczenia z tytułu rękojmi wykonywane w siedzibie Zamawiającego nieodpłatnie w okresie gwarancji oraz rękojmi - do trzech dni roboczych po zgłoszeniu; - dojazd do siedziby Zamawiającego w okresie trwania gwarancji oraz rękojmi na koszt Wykonawcy (dotyczy serwisu gwarancyjnego oraz świadczeń z tytułu rękojmi wykonywanych w siedzibie Zamawiającego); Wykonawca w trakcie przekazania piaskarki dokona przeszkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi urządzenia..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.14.44.40-4.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 10.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy , którzy : 1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.24 ust. 1 i ust. 2 ustawy pzp 2. Spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy pzp 2.1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, w zakresie niniejszego zamówienia ; 2.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia ; 2.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia : W przypadku złożenia oferty przez uprawnione podmioty występujące wspólnie powinny one spełniać wszystkie warunki określone w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w niniejszej specyfikacji , a także złożyć wymagane dokumenty. Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów załączonych do oferty. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający będzie posługiwał się kryterium (spełnia / nie spełnia ) ..

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dla potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy winni przedłożyć niżej wymienione dokumenty ( oryginały lub kserokopie poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.) 1. Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert ;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiat.pisz.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie Zamawiającego - 12-200 Pisz, ul.Czerniewskiego 6, pok. nr 5.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.12.2008 godzina 10:00, miejsce: Siedziba Zamawiającego, 12-200 Pisz, ul. Czerniewskiego 6, pok. nr 5.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

 

                                                                                                                             DYREKTOR  PZD w PISZU

                                                                                                                           mgr inż. Leszek Skolimowski

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 4 gru 2008 10:28
Data opublikowania: czwartek, 4 gru 2008 10:36
Data przejścia do archiwum: piątek, 12 gru 2008 10:58
Opublikował(a): Elżbieta Balicka
Zaakceptował(a): Leszek Skolimowski
Artykuł był czytany: 1497 razy