BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych wód deszczowych do rowów przydrożnych w ciągu remontowanej dr. kraj. nr 63.Etap I od km 77+200 do km 85+950

Nowa strona 1

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

Na podstawie art. 61 § 1 i 4  k. p. a. (Dz. U. nr 98 z 2000 roku,  poz. 1071)  oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.  Prawo wodne   (Dz. U. nr  115,  poz. 1229 ze zmianami)

S T A R O S T A

P O W I A T U    P I S Z

 

zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych wód deszczowych do rowów przydrożnych w ciągu remontowanej drogi krajowej nr 63 na odcinku Kwik – Pisz  od km 77 + 200 do km 92 + 700. Etap I od km 77 + 200 do km 85 + 950.

 

                W związku z powyższym zainteresowani mogą składać uwagi  i  wnioski w terminie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piszu, Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa, Rybactwa Śródlądowego, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  ul.  Warszawska 5, pokój nr 3B.  Żadne wnioski i zarzuty zgłoszone po upływie powyższego terminu nie będą przyjęte.

 

 

 

Pisz, 2007-09-06                                                                                                                

p.o. Naczelnika Wydziału

Rolnictwa,  Leśnictwa, Rybactwa Śródlądowego,

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Starostwa Powiatowego w Piszu

mgr inż. Sylwia Podeszwik

 

 

 

 

Data powstania: czwartek, 6 wrz 2007 13:15
Data opublikowania: czwartek, 6 wrz 2007 13:30
Data przejścia do archiwum: piątek, 21 wrz 2007 09:30
Opublikował(a): Małgorzata Połomska
Zaakceptował(a): DARIUSZ RAKOWSKI
Artykuł był czytany: 1793 razy