BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

obwieszczenie w sprawie wydania ZUK Sp. Gminy-Sp. z o. o. w Orzyszu pozwolenia zintegrowanego

Nowa strona 1

Znak sprawy:                                                                                                                                                                                         Data:

ROŚ.o-7644/21/07                                                                                                                                                                              Pisz,dnia28.08.2007

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

 

Na podstawie art. 61§ 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity : Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z póżn. zm./ w nawiązaniu do art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity : Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z póżn. zm.)

 

zawiadamiam

 

 że w dniu 28 sierpnia 2007 r. zostało wszczęte na wniosek ZAKŁADU USŁUG KOMUNLNYCH Spółka Gminy-Spółka z o.o., 12-250 Orzysz, ul. Wyzwolenia 5 postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia zintegrowanego dla instalacji – składowisko odpadów  innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Góra. Strony i osoby zainteresowane mają możliwość składania Staroście Piskiemu uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie, w ciągu 21 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

            Jednocześnie informujemy, że można zapoznać się z dokumentacją sprawy w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa, Rybactwa Śródlądowego, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Starostwa Powiatowego w Piszu, ul. Warszawska 5,pokój nr 3B w godzinach pracy Urzędu tj. : poniedziałek-piątek w godz. 730-1530.

            Informacja o wniosku została umieszczona na stronach Biuletynu Informacji Publicznej tutejszego organu.

 

 

p.o. Naczelnika Wydziału

Rolnictwa, Leśnictwa, Rybactwa Śródlądowego,

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Starostwa Powiatowego w Pisz

mgr inż. Sylwia Podeszwik

 

Otrzymują:

1. ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH                                                                              

    Spółka Gminy-Spółka z o.o.                                                       

    12-250 Orzysz, ul Wyzwolenia 5                                 

2. Urząd Miejski w Orzyszu                                                

    12-250 Orzysz                                                               

3.  Nadleśnictwo Giżycko

     ul. Słowiańska 2

     11-500 Giżycko

4.  a/a

 

 

Do wiadomości:

  1. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie

Delegatura w Giżycku

11-500 Giżycko, ul. Łuczańska 5

 

 

 

Data powstania: wtorek, 28 sie 2007 13:03
Data opublikowania: wtorek, 28 sie 2007 13:20
Data przejścia do archiwum: środa, 19 wrz 2007 14:37
Opublikował(a): Małgorzata Połomska
Zaakceptował(a): DARIUSZ RAKOWSKI
Artykuł był czytany: 1872 razy