BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłozenie o zamówieniu - dostawy

Dostawa opału w sezonie grzewczym 2007/2008
Numer ogłoszenia: 145692 - 2007 data zamieszczenia: 21.08.2007
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Nr1 w Białej Piskiej, ul. Sienkiewicza 16, 12-230 Biała Piska, woj. warmińsko-mazurskie, tel/fax. 087 4239024 .
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa opału w sezonie grzewczym 2007/2008
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa opału w sezonie grzewczym 2007/2008 dla Zespołu Szkół Nr 1 w Białej Piskiej w ilości:
- miał węglowy w ilości 550 ton o kaloryczności na poziomie 23.000 kj/kG, zawartości popiołu 9 -12%, zawartość siarki 6 - 8%.
- węgiel orzech w ilości 50 ton o kaloryczności na poziomie 28.000 kj/kG, zawartości popiołu 5 - 7%, zawartość siarki 4 - 6%.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 10121000-7
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: od 20.09.2007 do30.04.2008
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
• Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium przez wykonawcę.
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia .
3. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 i 2 pzp).
4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
Ocena spełnia w/w warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, na zasadzie spełnia/nie spełnia.
• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1. Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1, art.24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat dostaw lub usług, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiat.pisz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedziba zamawiającego: Zespół Szkół Nr 1 w Białej Piskiej, ul. Sienkiewicza 16, 12-230 Biała Piska,
kancelaria szkoły.
IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: nie dotyczy.
IV 3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: nie dotyczy.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.09.2007 godzina 13:00, miejsce: siedziba zamawiającego, kancelaria szkoły.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

Dyrektor szkoły
Dariusz Charubin
Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 21 sie 2007 09:26
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: piątek, 7 wrz 2007 10:18
Opublikował(a): Wiktor Burzyński
Zaakceptował(a): Dariusz Charubin
Artykuł był czytany: 1176 razy