BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg nieograniczony PZD.II.342-18-2007

Przebudowa ulicy Targowej w Białej Piskiej
Nowa strona 1

                   STAROSTWO  POWIATOWE -  POWIATOWY  ZARZĄD  DRÓG  W   PISZU

                                                  UL.  CZERNIEWSKIEGO  6

                                                                  12-200  PISZ

 

        telefon :   (0-87) 423-28-07       fax :  (0-87) 423-24-22       e-mail :  parkwaypzd@hot.pl

 

                                                                

          

rozpoczął  procedurę  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie przetargu  nieograniczonego  poniżej  5 278 000 euro, na  podstawie   art. 39 ustawy  z  dnia  29 stycznia  2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006r  Nr 164, poz.1163 ; ost.zm. Dz.U.z 2007 Nr 82, poz.560)

 

1. Przedmiot  zamówienia : Przebudowa  ulicy  Targowej  w  Białej  Piskiej

                                              długość odcinka  358,4 mb

     CPV  -   45233140-2   

2Strona  internetowa , na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

     www.bip.powiat.pisz.pl 

     Na pisemny wniosek Wykonawcy – wersja papierowa. Można odebrać w siedzibie Zamawiającego

     lub za zaliczeniem pocztowym. 

3Zamawiający  nie  dopuszcza   składania  ofert  częściowych  i  wariantowych.

4Termin  realizacji  zamówienia  :  do  31 października 2007r.

      5.  O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy , którzy :

    5. 1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24

            ust. 1 i  ust. 2 ustawy pzp  

    5.2. Spełniają  warunki  określone w art. 22 ust.1 pkt 1-3  ustawy pzp

          5.2.1 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

                   ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień ;

          5.2.2 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem  technicznym  

                   i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia :

          a) Wykonawca musi mieć do dyspozycji osoby legitymujące się doświadczeniem i kwalifikacjami  

               odpowiednimi do stanowisk jakie zostaną im powierzone.

               Kierownik budowy  -  min. 3  lata  doświadczenia w realizacji podobnych  robót , w tym  

               min. 2 lata jako kierownik budowy  /wymagane uprawnienia o  specjalności drogowej /

          b) Wykonawca wykaże się posiadaniem lub dostępem / przez dzierżawę, wynajem,

               umowę kupna lub inny sposób / w pełni sprawnych jednostek sprzętowych j.n:

                 

Lp.

 Wyszczególnienie

       Minimalne  wymagania

        /  liczba  jednostek  /

 1.

 2.

 3.

 4.

 5.

 6.

 

 

 Wytwórnia  masy  min.-bitumicznej

 Węzeł  betoniarski

 Rozkładarka  mas bitumicznych

 Walce

 Płyta wibracyjna

 Samochody  samowyładowcze

             1

             1

             1

             3

             1

zapewn. ciągłość w dowozie

masy            

 

 

            c ) Wykonawca musi wykazać , że w okresie ostatnich  5 lat przed dniem wszczęcia

                 postępowania , a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy – 

                 w tym okresie, jako główny wykonawca  lub podwykonawca wykonał  co najmniej 3

                 zadania  o  charakterze  i  złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia  

        o wartości netto(bez podatku VAT) nie mniejszej niż wartość netto składanej oferty.

      5.2.3  znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia :

             a ) Wykonawca musi wykazać się posiadaniem  ubezpieczenia od odpowiedzialności 

                  cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej przedmiot 

                  zamówienia.  

 

6.  Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu

     potwierdzenia  spełnienia  tych warunków :

     Dla potwierdzenia spełnienia warunków  udziału w postępowaniu Wykonawcy winni przedłożyć  

     niżej wymienione  dokumenty ( oryginały lub kserokopie  poświadczone przez Wykonawcę za

     zgodność z oryginałem.)

           1.   Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

 

    2.   Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

          działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub   

          zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż

          6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert ;   

 

     3.  Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego 

          oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia  

          Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem

          podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub

          zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie

          na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego

          organu. Powyższe zaświadczenia muszą być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące

          przed upływem terminu składania ofert .

 

            4.  Wykaz personelu kierowniczego  Wykonawcy odpowiedzialnego za realizację zamówienia

                 ( wraz z kopią uprawnień  budowlanych i dokumentem  potwierdzającym  przynależność do

                  Polskiej  Izby Inżynierów Budownictwa ) osoby wyznaczonej na stanowisko kierownika 

                  budowy .  

           5.   Wykaz zamówień porównywalnych z przedmiotem  zamówienia zrealizowanych w ciągu 

                 ostatnich 5 lat wraz z referencjami ( kopie referencji potwierdzone za zgodność        

                 z  oryginałem przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) .

 

           6.   Wykaz  niezbędnych  do wykonania  zamówienia  urządzeń  i  sprzętu  jakimi  dysponuje  

          Wykonawca .

            7.    Wykaz  podwykonawców

 

            8.   Polisę lub inny dokument potwierdzający , że Wykonawca jest ubezpieczony od

                  odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej .

 

     Ocena spełnienia  w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą  „spełnia-niespełnia”,

     w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach.

 

7.  Zamawiający  nie  wymaga  wniesienia  wadium.

8.  Kryteria  oceny  ofert:              -  cena  brutto   -  100 %

9Oferty należy składać do dnia   07.09. 2007r do godz.1000 w siedzibie Zamawiającego, pok.nr 5.

10. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie  Zamawiającego  w  dniu  07.09. 2007r  o  godz. 1010.

 

11. Termin  związania  ofertą  wynosi  30 dni.

12. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

13. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

14. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

15. Osobą upoważnioną  do kontaktowania się z Wykonawcami  jest :     

      -   Lucyna Elżbieta Balicka  -   tel. (0-87) 423 28 07   w. 27

16. Ogłoszenie zostało opublikowane w  Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 17.08.2007r

      pod  numerem  :   144201 – 2007  .

                                                                                         

 

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 17 sie 2007 13:58
Data opublikowania: piątek, 17 sie 2007 14:11
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 10 wrz 2007 11:06
Opublikował(a): Elżbieta Balicka
Zaakceptował(a): Leszek Skolimowski
Artykuł był czytany: 1804 razy