BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE

o naborze na młodszego referenta w Wydziale Geodezji
Nowa strona 1

OGŁOSZENIE

O NABORZE  NA  STANOWISKO  URZĘDNICZE

W  STAROSTWIE  POWIATOWYM

W  PISZU

ADRES: Starostwo Powiatowe ,12-200 Pisz, Pl. Daszyńskiego 7

 

 

Starosta Piski ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – młodszy referent w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru oraz Gospodarki Nieruchomościami.

 

I. Miejsce wykonywania pracy – Starostwo Powiatowe w Piszu , ul. Gizewiusza 5.

 

II. Wymagania niezbędne:

   Kandydatem może być osoba, która:

a)       jest obywatelem polskim,

b)       ukończyła 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych,

c)       posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

d)       nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie,

e)       cieszy się nieposzlakowaną opinią,

f)         posiada wykształcenie średnie,

g)       przepracowała lub odbyła staż minimum 1 rok w administracji geodezyjnej w zakresie spraw dotyczących administracji rządowej tj. ewidencja gruntów i budynków.

 

III. Wymagania  dodatkowe:

a)       znajomość przepisów: ustawy Prawo geodezyjne,

b)       praktyczna znajomość programów komputerowych (Excel, Word),

c)       umiejętność pracy w zespole.

 

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1.       wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego,

2.       prowadzenie rejestru cen,

3.       załatwianie podań, wniosków i skarg z zakresu ewidencji gruntów i budynków. 

 

V. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

a)       list motywacyjny,

b)       curriculum vitae,

c)       kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

d)       kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata,

e)       kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

f)         inne dokumenty potwierdzające wiedzę,

g)       zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania w/w stanowiska,

h)       oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

i)         oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

j)         oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

VI. Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs – Młodszy Referent w Wydziale Geodezji” w terminie do dnia 03.09.2007r. do godz. 1500 na adres Starostwa Powiatowego w Piszu, Pl. Daszyńskiego 7 , pokój nr 17.

Dokumenty te nadane mogą być przesyłką listową (poleconą) na adres Starostwa, nadaną nie później niż w ostatnim dniu wyznaczonym na składanie dokumentów.

Dokumenty nadane później nie będą rozpatrywane.

 

 

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Piszu: www.bip.powiat.pisz.pl oraz na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym.

 

 

STAROSTA PISKI

 

/-/ mgr Andrzej Nowicki

 

Pisz, dnia 13 sierpnia 2007r.

Data powstania: poniedziałek, 13 sie 2007 15:45
Data opublikowania: poniedziałek, 13 sie 2007 15:49
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 10 wrz 2007 11:06
Opublikował(a): Edyta Polak
Zaakceptował(a): Edyta Polak
Artykuł był czytany: 2097 razy