BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NA I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NA II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA

Dostawa wyposażenia sali gimnastycznej do ćwiczeń korekcyjnych.
ZSBP 220/1/07


Zespół Szkół Nr 1 w Białej Piskiej informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa wyposażenia sali gimnastycznej do ćwiczeń korekcyjnych w Zespole Szkół Nr 1 w Białej Piskiej, wybrał do realizacji zamówienia ofertę, którą złożyła firma:

1. Część pierwsza zamówienia
„SPEED - SPORT” Andrzej Rostkowski
03-310 Warszawa
ul. Staniewicka 1

Cena ofertowa: 42 090,00 zł brutto
(słownie: czterdzieści dwa tysiące dziewięćdziesiąt zł 00/100).

2. Część druga zamówienia
unieważniono na podsdtawie art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 .)
Uzasadnienie faktyczne:
cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych – dział VI „Środki ochrony prawnej”.

Data powstania: poniedziałek, 16 kwi 2007 10:01
Data opublikowania: poniedziałek, 16 kwi 2007 15:26
Data przejścia do archiwum: środa, 25 kwi 2007 12:22
Opublikował(a): Wiktor Burzyński
Zaakceptował(a): Dariusz Charubin
Artykuł był czytany: 1390 razy