BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wyborze ofert - PZD.II.342/3/2007

Nowa strona 1

                                                                                   Pisz , dnia :  07.03.2007 r.

 

 

 

 

 

                                  INFORMACJA  O  WYBORZE  OFERTY

 

 

                                                                                                       

 

                          Powiatowy  Zarząd  Dróg  w  Piszu  informuje , że  w  wyniku 

przetargu  nieograniczonego  Nr  PZD .II.342 / 3 / 2007     przeprowadzonego                                                            

w  dniu 01.03.2007r.  na  :

      ZADANIE  NR  1    -  Dostawa  40 ton  mieszanki  mineralno – bitumicznej,

                                         średnioziarnistej „ na zimno” /   workowanej  /

                                         do wbudowania  w zmiennych  warunkach  atmosferycznych,

                                         w  temp.  od  - 20oC   do  40oC.

             

      ZADANIE  NR  2    -  Dostawa  130 ton  emulsji  asfaltowej, kationowej,

                                         szybkorozpadowej  do wykonywania remontów cząstkowych

                                         z  przepompowaniem  do  zbiornika  ustawionego 

                                         na  wys.2,5 m   

 

  -  za  najkorzystniejsze  zostały  uznane  oferty

                       Przedsiębiorstwa  Robót  Drogowych  w  Ełku  Sp.  z o.o.

                                            19-300  EŁK  ,   ul.  Kolonia  1

  z  ceną /brutto/ :  ZADANIE  NR  1      -    25 376,00 zł

      Słownie: dwadzieścia pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć złotych 00/100.

                              ZADANIE  NR  2      -  182 390,00 zł

      Słownie: sto osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt złotych 00/100.

 

  Uzasadnienie : 

  ZADANIE NR 1  - Oferta otrzymała największą ilość punktów wyliczonych zgodnie

                               z podanymi kryteriami  oceny ofert.

 

  ZADANIE NR  2 - Wpłynęła  1 oferta . Wykonawca spełnił warunki udziału

                                w postępowaniu  oraz zaoferował cenę, jaką  Zamawiający

                                może przeznaczyć na realizację tego zadania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data powstania: środa, 7 mar 2007 14:35
Data opublikowania: środa, 7 mar 2007 14:37
Data przejścia do archiwum: czwartek, 15 mar 2007 07:45
Opublikował(a): Elżbieta Balicka
Zaakceptował(a): Leszek Skolimowski
Artykuł był czytany: 1788 razy