BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę paliw płynnych


Zamawiający:
Zespół Szkół Nr 1
12-230 Biała Piska; ul. Sienkiewicza 16
Telefon/fax: (087) 4239024
rozpoczął procedurę postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego z podziałem na dwie części o wartości zamówienia poniżej 60000 € na podstawie ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 z 2004r.,poz 177 z póź. zm.).

1. Przedmiot zamówienia – dostawa paliw płynnych na potrzeby pojazdów Zespołu Szkół Nr 1
w Białej Piskiej :
1) Część pierwsza zamówienia
- CPV: 23121000 -1 - olej napędowy w ilości – 10000 l.
- CPV: 23111200 -0 - benzyna bezołowiowa 95 w ilości – 1000 l.
2) Część druga zamówienia
- CPV: 23210000 - 2 - gaz propan - butan luzem w ilości - 6000 l.

2. Termin realizacji zamówienia: od 01 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.

3. Specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz wszelkie informacje dotyczące zamówienia i specyfikacji można uzyskać nieodpłatnie w kancelarii Zespołu Szkół Nr 1 w Białej Piskiej od poniedziałku do piątku w godz. 800 - 1500. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie SIWZ: www.bip.powiat.pisz.pl

4. Zamawiający nie żąda wnoszenia wadium.

5. Oferty należy składać do dnia 20-12-2006 r. do godziny 1400 w siedzibie Zamawiającego.

6. Otwarcie ofert nastąpi dnia 20-12-2006 r. o godzinie 1410 w siedzibie Zamawiającego.

7. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

9. Zamawiający nie żąda wnoszenia wadium.

10. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej ofert z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

11. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

12. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
13. Termin związania ofertą.
Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od terminu składania ofert.

14. Kryteria oceny ofert i ich wartość.
Cena – 100%

15. W przetargu mogą brać udział wykonawcy, którzy spełniają warunki wynikające
z art. 22 ust. 1 oraz art. 24 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych i zawarte
w SIWZ oraz złożą wymagane dokumenty. Ocena spełnienia tych warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia-niespełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach.Biała Piska, 2006-12-08

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 8 gru 2006 08:39
Data opublikowania: piątek, 8 gru 2006 10:00
Data przejścia do archiwum: czwartek, 21 gru 2006 10:30
Opublikował(a): Wiktor Burzyński
Zaakceptował(a): Dariusz Charubin
Artykuł był czytany: 1462 razy