BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg nieograniczony PZD.II.342/ 18 / 2006

poniżej 60 000 euro
Nowa strona 1

                                                    

 

                                          POWIATOWY  ZARZĄD  DRÓG  W   PISZU

                                                  UL.  CZERNIEWSKIEGO  6

                                                                  12-200  PISZ

 

        telefon :   (0-87) 423-28-07       fax :  (0-87) 423-24-22       e-mail :  parkwaypzd@hot.pl

 

                                                               

          

rozpoczął  procedurę  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie przetargu  nieograniczonego  poniżej  60 000 euro, na  podstawie   art. 39 ustawy  z  dnia  29 stycznia  2004r. Prawo zamówień  publicznych  ( Dz.U. z 2004r  Nr 19, poz. 177 ze zm.) .

 

1.  Przedmiot  zamówienia :          Usługi  sprzętowo – transportowe  polegające na :

     załadunku , przewiezieniu i wyładunku  3200 ton pospółki ze żwirowni  Nitki  do m. Monety

     z  przeznaczeniem na wykonanie nawierzchni żwirowej na drodze powiatowej  Nr 1864 N

     dr.woj. Nr 667 – Monety – Zdedy  od  km  0+580 do km 1+430       

     CPV  -   60122000-9 

2Strona  internetowa , na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

     www.bip.powiat.pisz.pl 

     Na pisemny wniosek Wykonawcy – wersja papierowa. Można odebrać w siedzibie Zamawiającego

     lub za zaliczeniem pocztowym. 

3Zamawiający  nie  dopuszcza   składania  ofert  częściowych  i  wariantowych.

4Termin  realizacji  zamówienia  :   1  miesiąc  od dnia podpisania umowy. 

      5.  O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy , którzy :

    5. 1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24

            ust. 1 i  ust. 2 ustawy pzp  

    5.2. Spełniają  warunki  określone w art. 22 ust.1 pkt 1-3  ustawy pzp

          5.2.1 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

                   ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień ;

          5.2.2 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem  technicznym  

                   i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia ;

                  a) Wykonawca wykaże się posiadaniem lub dostępem (przez dzierżawę, wynajem, umowę

                  kupna lub inny sposób ) w pełni sprawnych jednostek sprzętowo-transportowych j.n:

                  -  koparko - ładowarka   - min. ilość jednostek – 1 szt.

                  -  samochody samowyładowcze o ładowności  10 - 15 ton  –  min. 2 szt.

          5.2.3 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia ;

            

6.  Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu

     potwierdzenia  spełnienia  tych warunków :

     Dla potwierdzenia spełnienia warunków , określonych w pkt.5.1 i  5.2  niniejszej instrukcji,

     Wykonawcy winni przedłożyć niżej wymienione  dokumenty :

           1.   Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy pzp – wzór

                 oświadczenia stanowi Załącznik Nr 1 do instrukcji ;

    2.   Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

          działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub   

          zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż

          6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert ;

 

     

            3.  Wykaz personelu kierowniczego  Wykonawcy odpowiedzialnego za realizację zamówienia

                 na formularzu  stanowiącym  załącznik nr  2 do instrukcji ;

4.       Wykaz  niezbędnych  do wykonania  zamówienia  jednostek  sprzętowo-transportowych   

      jakimi  dysponuje  Wykonawca   na formularzu stanowiącym załącznik  nr 3.

 

     Ocena spełnienia  w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą  „spełnia-niespełnia”,

     w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach.

 

7.  Zamawiający  nie  wymaga  wniesienia  wadium.

8.  Kryteria  oceny  ofert:              -  cena  brutto   -  100 %

9Oferty należy składać do dnia  06.09. 2006r do godz.1000 w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 5.

10. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie  Zamawiającego  w  dniu  06.09. 2006r  o  godz. 1010.

11. Termin  związania  ofertą  wynosi  30 dni.

12. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

13. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

                                                                                                  

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 29 sie 2006 13:20
Data opublikowania: wtorek, 29 sie 2006 13:39
Data przejścia do archiwum: piątek, 8 wrz 2006 09:11
Opublikował(a): Elżbieta Balicka
Zaakceptował(a): Leszek Skolimowski
Artykuł był czytany: 1679 razy