BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz G. 7011/3/2006

sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa zabudowanej budynkiem stacji transformatorowej położonej w mieście Orzysz przy ul. Wyzwolenia
Starostwo Powiatowe            w Piszu
     
     

Starostwo Powiatowe
           w Piszu

Pisz dni 21.08.2006 r.

     

Wykaz G. 7011/3/2006

     
nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst z 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami).
     
Położenie nieruchomości miasto Orzysz ul. Wyzwolenia
Numer działki 411/53
Powierzchnia działki       0,0660 ha
Numer księgi wieczystej 24951
Cena nieruchomości gruntowej 41 300 – zł.( w tym 32.000,- zł to nakłady Zakładu Energetycznego na budowę stacji transformatorowej).
Opis nieruchomości        Nieruchomość zabudowana budynkiem stacji transformatorowej.
1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Skarbu Państwa i zgodnie z Zarządzeniem nr 89 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 25 maja 2006r. została przeznaczona do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz Zakładu Energetycznego Białystok Spółka Akcyjna w Białymstoku.
2. Sprzedaż nastąpi w formie umowy sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu.
3. Nabywca uiści należność ustaloną w protokole z rokowań, którą należy wnieść nie później niż do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności na konto Starostwa Powiatowego w Piszu w BS Ruciane Nida O/Pisz Nr 15 9364 0000 2002 0840 0015 0003.
4. Byłym właścicielom nieruchomości, ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek o nabycie nieruchomości w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu tj. do dnia 02.10.2006 r.
5. Wykaz niniejszy wywiesza się na okres 21 dni od dnia 21.08.2006r. do dnia 11.09.2006 r.
     
 

STAROSTA

 

Powiatu Pisz

 

Jacek Zarzecki

 

   

Data powstania: poniedziałek, 21 sie 2006 09:11
Data opublikowania: poniedziałek, 21 sie 2006 09:47
Data przejścia do archiwum: wtorek, 3 paź 2006 08:29
Opublikował(a): Emilia Just
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1915 razy