BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg nieograniczony PZD.II.342/16/2006

poniżej 60 000 euro
Nowa strona 1

                                                    

 

 

                                          POWIATOWY  ZARZĄD  DRÓG  W   PISZU

                                                  UL.  CZERNIEWSKIEGO  6

                                                                  12-200  PISZ

 

        telefon :   (0-87) 423-28-07       fax :  (0-87) 423-24-22       e-mail :  parkwaypzd@hot.pl

 

                                                               

          

rozpoczął  procedurę  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie przetargu  nieograniczonego  poniżej  60 000 euro, na  podstawie   art. 39 ustawy  z  dnia  29 stycznia  2004r. Prawo zamówień  publicznych  ( Dz.U. z 2004r  Nr 19, poz. 177 ze zm.) .

 

1.  Przedmiot  zamówienia : Remont  drogi powiatowej  Nr 1773 N od dr.woj. nr 610 – Karwica –

     do dr. nr 1522 N ( Karpa) od km 26+906 do km 27+956 .

     Zakres  rzeczowy  -  1,050 km

     CPV  -  45233142-6    

2Strona  internetowa , na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

     www.bip.powiat.pisz.pl 

     Na pisemny wniosek Wykonawcy – wersja papierowa. Można odebrać w siedzibie Zamawiającego

     lub za zaliczeniem pocztowym. 

     Opłata – 20,00 zł  + koszt przesyłki.

3Zamawiający  nie  dopuszcza   składania  ofert  częściowych  i  wariantowych.

4Termin  realizacji  zamówienia  :  do  15 .10. 2006r. 

      5.  O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy , którzy :

    5. 1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24

            ust. 1 i  ust. 2 ustawy pzp  

    5.2. Spełniają  warunki  określone w art. 22 ust.1 pkt 1-3  ustawy pzp

          5.2.1 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

                   ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień ;

          5.2.2 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem  technicznym  

                   i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia :

           a) Wykonawca musi mieć do dyspozycji osoby legitymujące się  doświadczenie i kwalifikacjami   

               odpowiednimi do stanowisk jakie zostaną im powierzone.

               Kierownik budowy  -  5 lat doświadczenia w realizacji podobnych budów lub robót , w tym  

               3 lata jako kierownik budowy  /wymagane uprawnienia o  specjalności drogowej /

               Majster  robót   - 3 lata doświadczenia  w realizacji robót drogowych, w tym 2 lata

               jako  majster podobnych robót.

           b) Wykonawca wykaże się posiadaniem lub dostępem / przez dzierżawę, wynajem,

               umowę kupna lub inny sposób / w pełni sprawnych jednostek sprzętowych j.n:

                 

Lp.

 Wyszczególnienie

       Minimalne  wymagania

        /  liczba  jednostek  /

 1.

 2.

 3.

 4.

 5.

 6.

 7.

 8

 

 Wytwórnia  masy  min.-bitumicznej

 Węzeł  betoniarski

 Rozkładarka  mas bitumicznych

 Walce

 Koparka

 Spycharka

 Równiarka

 Samochody  samowyładowcze

             1

             1

             1

             3

             1

             1

             1

zapewn. ciągłość w dowozie

masy            

 

            c ) Wykonawca musi wykazać , że w okresie ostatnich  5 lat przed dniem wszczęcia

                 postępowania , a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy – 

                 w tym okresie, jako główny wykonawca  lub podwykonawca wykonał  co najmniej 3

                 zadania  o  charakterze  i  złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia  

        o wartości netto(bez podatku VAT) nie mniejszej niż wartość netto składanej oferty.

      5.2.3  znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia :

             a ) Wykonawca musi wykazać się posiadaniem  ubezpieczenia od odpowiedzialności 

                  cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej przedmiot 

                  zamówienia.  

 

6.  Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu

     potwierdzenia  spełnienia  tych warunków :

     Dla potwierdzenia spełnienia warunków , określonych w pkt.5.1 i  5.2.1  niniejszej instrukcji,

     Wykonawcy winni przedłożyć niżej wymienione  dokumenty ( oryginały lub kserokopie    

     poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.)

           1.   Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – wzór

                 oświadczenia stanowi Załącznik Nr 1 do instrukcji ;

                 Podmioty występujące wspólnie w/w oświadczenie składają każdy oddzielnie.

 

    2.   Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

          działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub   

          zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż

          6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert ;

                W przypadku składania oferty wspólnej do złożenia w/w dokumentu zobowiązany jest każdy
                z podmiotów występujących wspólnie.

 

    3.   Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24

          ust. 1  pkt od 4 do 8 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

          terminu składania ofert ;

                 Podmioty występujące wspólnie w/w informacje składają każdy oddzielnie .

 

4.    Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24

          ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu  

          składania ofert ;

                 Podmioty występujące wspólnie w/w informacje składają każdy oddzielnie.

 

     5.  Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego 

          oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia  

          Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem

          podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub

          zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie

          na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego

          organu. Powyższe zaświadczenia muszą być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące

          przed upływem terminu składania ofert .

                 Podmioty  występujące wspólnie w/w zaświadczenia składają każdy oddzielnie.

 

      Dla potwierdzenia spełniania  warunków  określonych  w pkt. 5.2.2. niniejszej instrukcji  - 

      Wykonawcy winni przedłożyć niżej wymienione dokumenty :

            1.  Wykaz personelu kierowniczego  Wykonawcy odpowiedzialnego za realizację zamówienia

                 na formularzu  stanowiącym  załącznik nr  2 do instrukcji ( wraz z kopią uprawnień

                 budowlanych i dokumentem  potwierdzającym  przynależność do Polskiej  Izby Inżynierów

                 Budownictwa ) osoby wyznaczonej na stanowisko kierownika budowy .

   2.   Wykaz  niezbędnych  do wykonania  zamówienia  urządzeń  i  sprzętu  jakimi  dysponuje  

         Wykonawca   na formularzu stanowiącym załącznik  nr 3.

           3.   Wykaz zamówień porównywalnych z przedmiotem  zamówienia zrealizowanych w ciągu 

                 ostatnich 5 lat wraz z referencjami ( kopie referencji potwierdzone za zgodność        

                 z  oryginałem przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) od Zamawiających na

                 formularzu stanowiącym  załącznik  nr 4 do Instrukcji dla Wykonawcy.

                 Podmioty występujące wspólnie składają w/w wykaz każdy oddzielnie.

 

   4    Wykaz  podwykonawców na formularzu  stanowiącym  załącznik nr 5 do instrukcji , 

      Dla potwierdzenia spełniania  warunków  określonych  w pkt. 5.2.3. niniejszej instrukcji  -   

      Wykonawcy winni przedłożyć niżej wymienione dokumenty:  

 

            1.   Polisa lub inny dokument potwierdzający , że Wykonawca jest ubezpieczony od

                  odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej .

                  Podmioty występujące wspólnie składają w/w dokumenty każdy oddzielnie.

 

 

      Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

      Polskiej , stosuje się do przepisów § 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r

      w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form

      w jakich te dokumenty mogą być składane.

 

     Ocena spełnienia  w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą  „spełnia-niespełnia”,

     w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach.

 

7.  Zamawiający  nie  wymaga  wniesienia  wadium.

8.  Kryteria  oceny  ofert:              -  cena  brutto   -  100 %

9Oferty należy składać do dnia 21 .08. 2006r do godz.1000 w siedzibie Zamawiającego, pok.nr 5.

10. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie  Zamawiającego  w  dniu  21.08. 2006r  o  godz. 1010.

11. Termin  związania  ofertą  wynosi  30 dni.

12. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

13. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

                                                                                                  

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 11 sie 2006 15:54
Data opublikowania: piątek, 11 sie 2006 16:25
Data przejścia do archiwum: środa, 23 sie 2006 13:07
Opublikował(a): Elżbieta Balicka
Zaakceptował(a): Leszek Skolimowski
Artykuł był czytany: 1774 razy