BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg nieograniczony PZD.II.342/15/2006

poniżej 60 000 euro.
Nowa strona 1

PZD.II.342/ 15 / 2006                                                                                        Pisz , dnia   03.08.2006r.

 

 

 

                                                    

 

 

                                          POWIATOWY  ZARZĄD  DRÓG  W   PISZU

                                                  UL.  CZERNIEWSKIEGO  6

                                                                  12-200  PISZ

 

        telefon :   (0-87) 423-28-07       fax :  (0-87) 423-24-22       e-mail :  parkwaypzd@hot.pl

 

                                                               

          

rozpoczął  procedurę  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie przetargu  nieograniczonego  poniżej  60 000 euro, na  podstawie   art. 39 ustawy  z  dnia  29 stycznia  2004r. Prawo zamówień  publicznych  ( Dz.U. z 2004r  Nr 19, poz. 177 ze zm.) .

 

1.  Przedmiot  zamówienia :   Przebudowa  chodnika  przy  ulicy  Konopnickiej  w  Białej Piskiej.

                                                  Powierzchnia przebudowy chodnika  - 372 m2

     Wspólny  Słownik  Zamówień  :   45233222-1

2Strona  internetowa , na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

     www.bip.powiat.pisz.pl 

     Na pisemny wniosek Wykonawcy – wersja papierowa. Można odebrać w siedzibie Zamawiającego

     lub za zaliczeniem pocztowym. 

     Opłata – 15,00 zł  + koszt przesyłki.

3Zamawiający  nie  dopuszcza   składania  ofert  częściowych  i  wariantowych.

4Termin  realizacji  zamówienia  :  w okresie 1-go miesiąca  od  dnia  podpisania  umowy 

      5.  O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy , którzy :

     1.  Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.24

          ust. 1 i  ust. 2 ustawy  Prawo zamówień publicznych  

     2.  Spełniają  warunki  określone w art. 22 ust.1 pkt 1-3  ustawy Prawo zamówień publicznych

          2.1.  posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

 ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień ;

          2.2.  posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem

 technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia :

                  a) Wykonawca musi mieć do dyspozycji osoby legitymujące się  doświadczeniem

                  i kwalifikacjami  odpowiednimi do stanowisk jakie zostaną im powierzone

                  Kierownik budowy - min.3 lata doświadczenia w realizacji podobnych robót, min.2 lata  

                   jako kierownik budowy podobnych robót/wymagane uprawnienia o specjalności drogowej /                  

                   b) Wykonawca musi wykazać , że w okresie ostatnich  5 lat przed dniem wszczęcia

                   postępowania , a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy -

                   w tym okresie, jako główny wykonawca  lub podwykonawca wykonał  co najmniej

                   3 zadania o charakterze  i  złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia  

           o wartości netto  nie mniejszej niż wartość netto składanej oferty.

       3.   znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia :

a)      Wykonawca musi wykazać się posiadaniem  ubezpieczenia od odpowiedzialności 

                    cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej przedmiot   

                    zamówienia.                                

 

6.  Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu

     potwierdzenia  spełnienia  tych warunków :

 

1.       W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej

działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ustawy  Pzp

zamawiający żąda złożenia :

            a )  Oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – wzór

                 oświadczenia stanowi Załącznik Nr 1 do instrukcji ;

 

            b )  Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do  

                 ewidencji   działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru         

                 lub  zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż

           6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert ;

    c )  Aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego 

         oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia  

         Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem

         podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub

         zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie

         na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego

         organu. Powyższe zaświadczenia muszą być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące

         przed upływem terminu składania ofert .             

      

2.       W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku posiadania przez

Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym

i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający żąda :

            a ) Wykazu personelu kierowniczego Wykonawcy odpowiedzialnego za realizację zamówienia

                 na formularzu  stanowiącym  załącznik nr  2 do instrukcji ( wraz z kopią uprawnień

                 budowlanych i dokumentem  potwierdzającym  przynależność do Polskiej  Izby Inżynierów

                 Budownictwa ) osoby wyznaczonej na stanowisko kierownika budowy .

            b)  Wykazu zamówień porównywalnych z przedmiotem  zamówienia zrealizowanych w ciągu 

                 ostatnich 5 lat wraz z referencjami ( kopie referencji potwierdzone za zgodność        

                 z  oryginałem przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) od Zamawiających na

                 formularzu stanowiącym  załącznik  nr 3 do Instrukcji dla Wykonawcy.

3.       W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku znajdowania się przez

Wykonawcą w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

Zamawiający żąda :

            a)  Polisy lub innego dokumentu potwierdzającego , że Wykonawca jest ubezpieczony od

                  odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej .

      Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

      Polskiej , stosuje się do przepisów § 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r

      w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form

      w jakich te dokumenty mogą być składane.

 

     Ocena spełnienia  w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą  „spełnia-niespełnia”,

     w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach.

 

7.  Zamawiający  nie  wymaga  wniesienia  wadium.

8.  Kryteria  oceny  ofert:              -  cena  brutto   -  100 %

9Oferty należy składać do dnia 11 .08. 2006r do godz.1000 w siedzibie Zamawiającego, pok.nr 5.

10. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie  Zamawiającego  w  dniu  11.08. 2006r  o  godz. 1010.

11. Termin  związania  ofertą  wynosi  30 dni.

12. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

13. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

                                                                                                   

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 3 sie 2006 14:37
Data opublikowania: czwartek, 3 sie 2006 16:49
Data przejścia do archiwum: środa, 16 sie 2006 08:13
Opublikował(a): Elżbieta Balicka
Zaakceptował(a): Leszek Skolimowski
Artykuł był czytany: 1769 razy